Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Waż­ne dla aktyw­nych Orga­ni­za­cji Pozarządowych

RPO WD 2014–2020: moż­li­wo­ści apli­ko­wa­nia o środ­ki dla ngo na rok 2015
Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym har­mo­no­gra­mem nabo­ru wnio­sków w try­bie kon­kur­so­wym
dla RPO WD 2014–20201, jesz­cze w roku 2015 ogło­szo­nych zosta­nie kil­ka kon­kur­sów,
w któ­rych bene­fi­cjen­ta­mi mogą być m.in. orga­ni­za­cje pozarządowe.

 

(1) Dzia­ła­nie 1.2 Inno­wa­cyj­ne przed­się­bior­stwa, Pod­dzia­ła­nie 1.2.1 (na obsza­rze całe­go
woje­wódz­twa oraz oddziel­na pula – dla bene­fi­cjen­tów chcą­cych reali­zo­wać pro­jek­ty na
tere­nie ZIT WROF2): środ­ki na wspar­cie dla przed­się­biorstw chcą­cych roz­po­cząć lub
roz­wi­nąć dzia­łal­ność B+R (bada­nia i eks­pe­ry­men­tal­ne pra­ce roz­wo­jo­we oraz wdro­że­nia
wyni­ków prac B+R). Bene­fi­cjen­ta­mi mogą być ngo, o ile mogą zostać zali­czo­ne do insty­tu­cji
oto­cze­nia biz­ne­su i utwo­rzą kon­sor­cjum z przedsiębiorcą/ przed­się­bior­ca­mi. Ogło­sze­nie
o kon­kur­sie poja­wi się we wrze­śniu 2015r. (koniec mie­sią­ca). Insty­tu­cją ogła­sza­ją­cą kon­kurs
(IOK) będzie Dol­no­ślą­ska Insty­tu­cja Pośrednicząca.

(2) Dzia­ła­nie 2.1 E‑usługi publicz­ne, Pod­dzia­ła­nie 2.1.1 A, B i C (kon­kurs dla
bene­fi­cjen­tów mają­cych sie­dzi­bę poza obsza­ra­mi ZIT): środ­ki na two­rze­nie lub roz­wój
e‑usług publicz­nych, two­rze­nie lub roz­wój elek­tro­nicz­nych usług wewnątrz­ad­mi­ni­stra­cyj­nych
oraz na przed­się­wzię­cia doty­czą­ce two­rze­nia i wyko­rzy­sta­nia otwar­tych zaso­bów publicz­nych
(m.in. digi­ta­li­za­cja). Wśród bene­fi­cjen­tów są wymie­nio­ne ngo (w tym LGD). Ogło­sze­nie
o kon­kur­sie poja­wi się w grud­niu 2015r. IOK to Insty­tu­cja Zarzą­dza­ją­ca RPO WD.

(3) Dzia­ła­nie 3.5 Wyso­ko­spraw­na koge­ne­ra­cja. Środ­ki w ramach kon­kur­su moż­na
uzy­skać na pro­jek­ty doty­czą­ce budo­wy, prze­bu­do­wy lub remon­tu jed­no­stek wytwa­rza­nia
ener­gii elek­trycz­nej i cie­pła w wyso­ko­spraw­nej koge­ne­ra­cji i tro­ge­ne­ra­cji oraz na pro­jek­ty
doty­czą­ce roz­bu­do­wy lub moder­ni­za­cji sie­ci cie­płow­ni­czych. Wśród bene­fi­cjen­tów są
wymie­nio­ne ngo. Ogło­sze­nie o kon­kur­sie poja­wi się w grud­niu 2015r. IOK to Dol­no­ślą­ska
Insty­tu­cja Pośrednicząca.

(4) Dzia­ła­nie 4.3 Dzie­dzic­two kul­tu­ro­we, Pod­dzia­ła­nie 4.3.1 (ukie­run­ko­wa­ne na obsza­ry
stra­te­gicz­nej inter­wen­cji [OSI] oraz oddziel­ne środ­ki: w ramach poszcze­gól­nych ZIT); środ­ki
pozy­skać moż­na na rewi­ta­li­za­cję, rewa­lo­ry­za­cję, kon­ser­wa­cję, reno­wa­cję, restau­ra­cję,
zacho­wa­nie i adap­ta­cję obiek­tów zabyt­ko­wych, przy­sto­so­wa­nie do peł­nie­nia przez nie
nowych funk­cji (moż­li­we dodat­ko­wo np. dosto­so­wa­nie do potrzeb os. nie­peł­no­spraw­nych,
adap­ta­cja i zasto­so­wa­nie środ­ków ochro­ny – insta­la­cje prze­ciw­po­ża­ro­we,
prze­ciw­wła­ma­nio­we, inwe­sty­cje w infra­struk­tu­rę towa­rzy­szą­cą). Wśród bene­fi­cjen­tów są
wymie­nio­ne ngo. Ogło­sze­nie o kon­kur­sie poja­wi się w listo­pa­dzie 2015r. IOK to Insty­tu­cja
Zarzą­dza­ją­ca RPO WD.

(5) Dzia­ła­nie 8.2 Wspar­cie osób poszu­ku­ją­cych pra­cy, 8.2 A – 8.2 E pro­jek­ty z zakre­su 1 Wer­sja z 22 wrze­śnia 2015r., http://www.dip.dolnyslask.pl [dostęp: 30.09.2015r.] 2 ZIT‑y, czy­li Zin­te­gro­wa­ne Inwe­sty­cje Tery­to­rial­ne, to instru­men­ty reali­za­cji tery­to­rial­ne­go wymia­ru poli­ty­ki roz­wo­ju, a zara­zem plat­for­ma dla współ­pra­cy samo­rzą­dów. Przy pomo­cy tego narzę­dzia part­ner­stwa jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go (tj.miast i powią­za­nych z nimi funk­cjo­nal­nie gmin) oraz wła­dze woje­wódz­twa usta­la­ją wspól­ne cele roz­wo­jo­we, następ­nie zaś wska­zu­ją zin­te­gro­wa­ne przed­się­wzię­cia nie­zbęd­ne do ich osią­gnię­cia, łączą­ce dzia­ła­nia finan­so­wa­ne z Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go, Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go oraz Fun­du­szu Spój­no­ści. RPO 2015 – kon­kur­sy, z któ­rych mogą sko­rzy­stać ngo akty­wi­za­cji zawo­do­wej; wśród bene­fi­cjen­tów są wymie­nio­ne ngo. Ogło­sze­nie o kon­kur­sie poja­wi się we wrze­śniu (koniec mie­sią­ca) 2015r. IOK to Dol­no­ślą­ski Woje­wódz­ki Urząd Pracy.

(6) Dzia­ła­nie 8.3 Samo­za­trud­nie­nie, przed­się­bior­czość oraz two­rze­nie nowych miejsc
pra­cy; środ­ki na udzie­la­nie bez­zwrot­nych dota­cji, doradz­twa i szko­leń oraz wspar­cia
pomo­sto­we­go dla osób zakła­da­ją­cych dzia­łal­ność gospo­dar­czą. Wśród bene­fi­cjen­tów są
wymie­nio­ne ngo. Ogło­sze­nie o kon­kur­sie poja­wi się w grud­niu 2015r. IOK to Dol­no­ślą­ski
Woje­wódz­ki Urząd Pracy.

(7) Dzia­ła­nie 8.5 Przy­sto­so­wa­nie do zmian zacho­dzą­cych w gospo­dar­ce w ramach
dzia­łań out­pla­ce­men­to­wych, 8.5.A – środ­ki na wspar­cie pro­ce­sów adap­ta­cyj­nych
i moder­ni­za­cyj­nych w regio­nie poprzez wspar­cie typu out­pla­ce­ment obej­mu­ją­ce
kom­plek­so­wy zestaw dzia­łań dosto­so­wa­nych do indy­wi­du­al­nych potrzeb uczest­ni­ków
pro­jek­tu. Wśród bene­fi­cjen­tów są wymie­nio­ne m.in. sto­wa­rzy­sze­nia, fun­da­cje spół­dziel­nie.
Ogło­sze­nie o kon­kur­sie poja­wi się w listo­pa­dzie 2015r. IOK to Insty­tu­cja Zarzą­dza­ją­ca RPO
WD.

(8) Dzia­la­nie 8.6 Wzrost kon­ku­ren­cyj­no­ści dol­no­ślą­skich mikro, małych i śred­nich
przed­się­biorstw poprzez: usłu­gi pozwa­la­ją­ce na roz­wój przed­się­bior­stwa i/lub jego
pra­cow­ni­ków, w tym w szcze­gól­no­ści naby­cie lub potwier­dze­nie kwa­li­fi­ka­cji,
uspraw­nie­nie pro­ce­sów lub obsza­ru dzia­ła­nia przed­się­bior­stwa, czę­ścio­wą lub cał­ko­wi­tą
zmia­nę pro­fi­lu dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej reali­zo­wa­ne w ramach Reje­stru Usług
Roz­wo­jo­wych. Wśród bene­fi­cjen­tów są wymie­nio­ne m.in. sto­wa­rzy­sze­nia, fun­da­cje
orga­ni­za­cje pra­co­daw­ców. Ogło­sze­nie o kon­kur­sie poja­wi się w listo­pa­dzie 2015r. IOK to
Insty­tu­cja Zarzą­dza­ją­ca RPO WD.

(9) Dzia­ła­nie 8.7 Aktyw­ne i zdro­we sta­rze­nie się, 8.7.A Wdro­że­nie pro­gra­mów
pro­fi­lak­tycz­nych w tym dzia­ła­nia zwięk­sza­ją­ce zgła­szal­ność na bada­nia pro­fi­lak­tycz­ne.
Wśród bene­fi­cjen­tów są wymie­nio­ne m.in. orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, pod­mio­ty eko­no­mii
spo­łecz­nej. Ogło­sze­nie o kon­kur­sie poja­wi się w grud­niu 2015r. IOK to Insty­tu­cja
Zarzą­dza­ją­ca RPO WD.

(10) Dzia­ła­nie 9.2 Dostęp do wyso­kiej jako­ści usług spo­łecz­nych (A‑C), reali­zo­wa­ne na
obsza­rach poszcze­gól­nych ZIT (oddziel­ne budże­ty). Wśród bene­fi­cjen­tów są wymie­nio­ne
m.in. orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, pod­mio­ty eko­no­mii spo­łecz­nej i przed­się­bior­stwa spo­łecz­ne.
Ogło­sze­nie o kon­kur­sie poja­wi się w grud­niu 2015r. IOK to Dol­no­ślą­ski Woje­wódz­ki Urząd
Pra­cy.

(11) Dzia­ła­nie 10.3 Popra­wa dostęp­no­ści i wspie­ra­nie ucze­nia się przez całe życie,
10.3.A Szko­le­nia i kur­sy skie­ro­wa­ne do osób doro­słych w zakre­sie języ­ków obcych oraz
ICT. Wśród bene­fi­cjen­tów są wymie­nio­ne m.in. orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we. Ogło­sze­nie
o kon­kur­sie poja­wi się we wrze­śniu 2015r. IOK to Insty­tu­cja Zarzą­dza­ją­ca RPO WD.
Ponad­to orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we powin­ny zwró­cić uwa­gę na Dzia­ła­nie 9.4 Wspar­cie
gospo­dar­ki spo­łecz­nej. Wpraw­dzie samo dofi­nan­so­wa­nie prze­ka­zy­wa­ne będzie dla OWES
(OWES to jedy­ni moż­li­wi bene­fi­cjen­ci), jed­nak sam zakres dzia­łań reali­zo­wa­nych w ramach RPO 2015 – kon­kur­sy, z któ­rych mogą sko­rzy­stać ngo pro­jek­tów kon­kur­so­wych jest istot­ny dla ngo. Są to bowiem dzia­ła­nia z zakre­su wspar­cia eko­no­mii spo­łecz­nej, w tym – inku­ba­cji nowych przed­się­biorstw spo­łecz­nych (czy sze­rzej– pod­mio­tów eko­no­mii spo­łecz­nej) oraz wspar­cia ist­nie­ją­cych. War­to będzie zasta­no­wić się­nad zało­że­niem PES lub roz­wi­nię­ciem w ramach ngo dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Kon­kurs dla OWES zosta­nie ogło­szo­ny przez IOK (DWUP) już w ostat­nich dniach wrze­śnia 2015r.,zatem moż­na się spo­dzie­wać, że pro­jekt wspar­cia wystar­tu­je w pierw­szym kwar­ta­le 2016r. Oczy­wi­ście w oce­nie (a nawet – kry­te­riach dostę­pu) więk­szo­ści pro­jek­tów waż­ny będzie poten­cjał spo­łecz­ny i finan­so­wy. Ten pierw­szy mie­rzo­ny jest doświad­cze­niem w reali­za­cji podob­nych przed­się­wzięć lub zaso­ba­mi kadro­wy­mi do reali­za­cji zada­nia, ten dru­gi – obro­ta­mi na kon­cie za ostat­ni zamknię­ty rok obro­to­wy. Jakie jed­nak będą szcze­gó­ło­we kry­te­ria dostę­pu, na jakim pozio­mie usta­lo­ne zosta­ną mini­mal­ne kwo­ty dofi­nan­so­wa­nia i jaks­for­mu­ło­wa­ne zosta­ną kry­te­ria pre­mio­we (stra­te­gicz­ne), dowie­my się po ogło­sze­niu kon­kur­sów. War­to na bie­żą­co śle­dzić stro­ny poszcze­gól­nych IOK

1. Dol­no­ślą­ska Insty­tu­cja Pośred­ni­czą­ca: http://www.dip.dolnyslask.pl/
2. Insty­tu­cja Zarzą­dza­ją­ca RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/?n=n
3. Dol­no­ślą­ski Woje­wódz­ki Urząd Pra­cy: http://www.rpo.dwup.pl/

Har­mo­no­gram może ulec zmia­nie, acz­kol­wiek ter­mi­ny ogło­sze­nia kon­kur­sów na 2015 rok
raczej nie zosta­ną już prze­su­nię­te.
Infor­ma­cji na temat kon­kur­sów ogło­szo­nych (w zakre­sie m.in. kwa­li­fi­ko­wal­no­ści wydat­ków,
spo­so­bu wypeł­nie­nia wnio­sku, koniecz­nych załącz­ni­ków itp.) udzie­la­my rów­nież w naszym
Punk­cie Kon­sul­ta­cyj­no-Dorad­czym
Punkt Kon­sul­ta­cyj­no-Dorad­czy

Jolan­ta Klu­ba
Dorad­ca dla orga­ni­za­cji pozarządowych