Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Inau­gu­ra­cja dzia­łal­no­ści Nad­odrzań­skie­go Kla­stra Eko­no­mii Społecznej

W ponie­dzia­łek, 28 wrze­śnia 2015 r w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim we Wro­cła­wiu – z udzia­łem posła Sta­ni­sła­wa Huskow­skie­go, wice­mar­szał­ka Andrze­ja Kosio­ra i wice­wo­je­wo­dy Joan­ny Bro­no­wic­kiej – zain­au­gu­ro­wa­no dzia­łal­ność Nad­odrzań­skie­go Kla­stra Eko­no­mii Spo­łecz­nej. Ini­cja­ty­wa ta jest dzie­łem pię­ciu naj­więk­szych – na zachod­niej gra­ni­cy Pol­ski – orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, zaj­mu­ją­cych się pro­ble­ma­ty­ka osób nie­peł­no­spraw­nych, senio­rów oraz innych zagro­żo­nych wyklu­cze­niem społecznym.

Kla­ster tworzą:

  • – Zachod­nio­po­mor­skie Forum Orga­ni­za­cji Socjal­nych “ZAFOS’ ze Szczecina
  • – Lubu­ski Semik Osób Nie­peł­no­spraw­nych z Gorzo­wa Wielkopolskiego
  • – Zwią­zek Lubu­skich Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych z Zie­lo­nej Góry
  • – Wro­cław­ski Semik Osób Nie­peł­no­spraw­nych z Wrocławia
  • – Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­sprw­nych z Jele­niej Góry

Pod­pi­sa­ne poro­zu­mie­nie mię­dzy tymi orga­ni­za­cja­mi zakła­da sze­ro­ki udział w pro­gra­mach trans­gra­nicz­nych Pol­ski i Nie­miec, któ­re doty­czyć będą śro­do­wisk zagro­żo­nych spo­łecz­nym wykluczeniem.

“Tra­fić w ten spo­sób chce­my – mówi Piotr Dąbrow­ski, pre­zes Wro­cław­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych – do miesz­kań­ców tere­nów przy­gra­nicz­nych,  z ofer­tą akty­wi­za­cji spo­łecz­nej i zawo­do­wej. O ile pro­gra­my na to pozwo­lą, będzie­my ini­cjo­wa­li prak­ty­ki zawo­do­we i sta­że w kra­jach nie­miec­kich, przy zało­że­niu, że dobra prak­ty­ka tam naby­ta zosta­nie wyko­rzy­sta­na w Pol­sce. Myśli­my też, o całym blo­ku dzia­łań akty­wi­zu­ją­cych spo­łecz­nie nie­peł­no­spraw­nych i senio­rów w zakre­sie cyfry­za­cji, kul­tu­ry, spor­tu i turystyki.“

Pani Iwo­na Żukiert – Pre­zes  “ZAFOS” — naj­więk­szej w woje­wódz­twie zachod­nio­po­mor­skim orga­ni­za­cji  poza­rzą­do­wej, widzi w tym ogrom­ne szan­se, nie tyl­ko dla naszych śro­do­wisk, bo wła­śnie w takich zin­te­gro­wa­nych sys­te­mach współ­pra­cu­je z kil­ko­ma orga­ni­za­cja­mi z Meklen­bur­gii oraz Pomo­rza Przed­nie­go społecznymi.

Swo­imi doświad­cze­nia­mi ze współ­pra­cy ze  śro­do­wi­skiem osób nie­peł­no­spraw­nych z sąsied­niej Bran­den­bur­gii podzie­li­li się rów­nież Bar­ba­ra Kadzie­wicz (Lubu­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych) i Romu­ald Mali­now­ski (Zwią­zek Lubu­skich Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych zrze­sza­ją­cy ponad 250 ngo!) Na spo­tka­niu  pod­ję­to uchwa­łę o przy­ję­ciu do Kla­stra Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­ły Zawo­do­wej w Jele­niej Górze, a kil­ka innych insty­tu­cji i orga­ni­za­cji zgła­sza już chęć aktyw­ne­go uczest­nic­twa w NKES. Kla­ster ma cha­rak­ter otwar­ty i niekomercyjny.

W  oce­nie wło­da­rzy woje­wódz­twa —  Pani Joan­ny Bro­no­wic­kiej – to dobry przy­kład ini­cja­ty­wy trze­cie­go sek­to­ra, dostrze­ga­ją­cy szan­se jaka daje part­ner­stwo w ponad­gra­nicz­nej mobilności, 

a zda­niem wice­mar­szał­ka Andrze­ja Kosio­ra – Nad­odrzań­ski Kla­ster stwa­rza dodat­ko­we szan­se na sku­tecz­ne apli­ko­wa­nie do tran­gra­nicz­nych fun­du­szy euro­pej­skich. O sku­tecz­no­ści takie­go zin­te­gro­wa­ne­go dzia­ła­nia mówił  też Sta­ni­sław Schu­bert – Pre­zes Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych .

W wyni­ku współ­pra­cy spe­cja­li­stów wszyst­kich pię­ciu orga­ni­za­cji oraz Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­ły Zawo­do­wej uda­ło się już  zło­żyć dwa wnio­ski na reali­za­cję pro­jek­tów, z któ­rych jeden – doty­czą­cy badań nad bez­pie­czeń­stwem w  szko­łach, otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie  z Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej w wyso­ko­ści  pra­wie 8,0 mln zł. Dru­gi wnio­sek – doty­czą­cy reali­za­cji  zapi­sów Kon­wen­cji ONZ o pra­wach osób nie­peł­no­spraw­nych  jest w trak­cie pro­ce­do­wa­nia. Koor­dy­na­tor­ka pro­gra­mów unij­nych Iwo­na Pikosz z Pozna­nia, omó­wi­ła per­spek­ty­wę finan­so­wą 2015–2020 ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem fun­du­szy trans­gra­nicz­nych. Być może, dzię­ki dzia­łal­no­ści Kla­stra upwo­szech­ni się świa­do­mość, że Pol­ska jest nie tyl­ko „od morza do Tatr“ ale rów­nież „od morza do Karkonoszy“.

Patro­nat nad dzia­łal­no­ścią Kla­stra obję­li: Grze­gorz Sche­ty­na – Mini­ster Spraw Zagra­nicz­nych, Wła­dy­sław Kosi­niak – Kamysz – Mini­ster Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej, Jaro­sław Duda – Peł­no­moc­nik Rza­du ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych oraz Ceza­ry Przy­byl­ski — Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Dolnośląskiego.

{AG}galeria24{/AG}