Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja Sej­mi­ków Osób Niepełnosprawnych

W dniu 17 wrze­śnia 2015 r. w Łodzi odby­ła się Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja Sej­mi­ków Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Celem dzia­ła­nia Sej­mi­ków jest wspie­ra­nie dzia­łal­no­ści  orga­ni­za­cji człon­kow­skich, koor­dy­na­cja ich współ­pra­cy i współ­dzia­ła­nia, repre­zen­to­wa­nie inte­re­sów osób nie­peł­no­spraw­nych, two­rze­nie warun­ków dla peł­ne­go i aktyw­ne­go udzia­łu osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią w życiu spo­łecz­nym oraz wspie­ra­nie dzia­łań na rzecz reali­za­cji zasa­dy rów­no­ści szans tej gru­py oby­wa­te­li w społeczeństwie.

Kon­fe­ren­cja pre­zen­to­wa­ła dzia­łal­ność i osią­gnię­cia Sej­mi­ków Osób Nie­peł­no­spraw­nych oraz moż­li­wo­ści finan­so­we­go wspie­ra­nia osób  z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi w ramach nowej per­spek­ty­wy EFS na lata 2014–2020.

Kon­fe­ren­cję otwo­rzył Pre­zy­dent Mia­sta Łodzi p. Krzysz­tof Piąt­kow­ski, któ­ry ser­decz­nie, w imie­niu wła­snym i Pre­zy­dent Mia­sta Łodzi p. Han­ny Zda­now­skiej, powi­tał zgro­ma­dzo­nych oraz pod­kre­ślił rolę wyda­rze­nia w inte­gra­cji śro­do­wi­ska dzia­ła­ją­ce­go
na rzecz osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Następ­nie Poseł na Sejm Rzecz­po­spo­li­tej
p. Mał­go­rza­ta Niem­czyk uwy­pu­kli­ła zna­cze­nie dzia­łań pro­wa­dzo­nych przez zapro­szo­ne orga­ni­za­cje na rzecz osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Odczy­ta­no tak­że list Mini­stra Pra­cy
i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej p. Wła­dy­sła­wa Kosi­nia­ka- Kamy­sza skie­ro­wa­ne­go do uczest­ni­ków Kon­fe­ren­cji, w któ­rym napi­sał „Dba­łość o oso­by nie­peł­no­spraw­ne, ich god­ność, miej­sce
w rodzi­nie i wśród innych ludzi jest nie­zwy­kle waż­nym czyn­ni­kiem cechu­ją­cym współ­cze­sne spo­łe­czeń­stwo. Z uzna­niem przyj­mu­ję więc Pań­stwa zaan­ga­żo­wa­nie w dzia­łal­ność na forum Sej­mi­ków zrze­sza­ją­cych orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we wspie­ra­ją­ce oso­by
z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i ich rodziny”.

Kon­fe­ren­cję pro­wa­dzi­ła prof. dr hab. p. Doro­ta Pod­gór­ska-Jach­nik repre­zen­tu­ją­ca  Uni­wer­sy­tet Kazi­mie­rza Wiel­kie­go w Byd­gosz­czy i Miej­ską Spo­łecz­ną Radę ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Łodzi.

Po powi­ta­niu uczest­ni­ków i zapro­szo­nych gości zastęp­ca dyrek­to­ra Biu­ra Peł­no­moc­ni­ka Rzą­du ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych p. Ali­na Woj­to­wicz ‑Pomier­na omó­wi­ła nowe spoj­rze­nie na nie­peł­no­spraw­ność zawar­te w Kon­wen­cji ONZ o pra­wach osób nie­peł­no­spraw­nych. W wystą­pie­niu zosta­ła pod­kre­ślo­na rola tego aktu praw­ne­go ze wzglę­du na licz­bę osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi (na świe­cie jest 659 mln a w Pol­sce pra­wie 5 mln)
i zakres tema­tycz­ny, obej­mu­ją­cy posza­no­wa­nie god­no­ści i nie­za­leż­no­ści, nie­dy­skry­mi­na­cję, rów­ność szans, peł­ne i sku­tecz­ne uczest­nic­two i włą­cze­nie w spo­łe­czeń­stwo.
Nato­miast p. Tere­sa Her­nik, pre­zes Zarzą­du PFRON przed­sta­wi­ła zasa­dy współ­dzia­ła­nia z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi przy reali­za­cji pro­jek­tów, któ­rych adre­sa­ta­mi są oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i ich rodziny.

Rzecz­nik Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Łodzi p. Ewa Ści­bor­ska w swo­im wystą­pie­niu omó­wi­ła współ­pra­cę rzecz­ni­ka z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi z tere­nu Łodzi
i woje­wódz­twa łódz­kie­go jako przy­kład dobre­go i efek­tyw­ne­go dzia­ła­nia.
W imie­niu orga­ni­za­to­rów Kon­fe­ren­cji wystą­pi­li p. Tomasz Musiel­ski — Pre­zes
i Woj­ciech Łuka­sze­wicz — Wice­pre­zes Łódz­kie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych, któ­rzy pod­kre­śli­li rolę edu­ka­cji i wspól­ne­go dzia­ła­nia wszyst­kich orga­ni­za­cji na rzecz śro­do­wi­ska osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi oraz przed­sta­wi­li dzia­ła­nia Łódz­kie­go Sej­mi­ku na rzecz osób
z niepełnosprawnościami. 

Pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Zachod­nio­po­mor­skie­go Forum Orga­ni­za­cji Socjal­nych ZAFOS p. Iwo­na Żukiert opo­wie­dzia­ła o dzia­ła­niach orga­ni­za­cji pro­wa­dzo­nych na rzecz osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, któ­rych wyni­kiem jest, m.in. stwo­rze­nie Nad­odrzań­skie­go Kla­stra Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Doświad­cze­nia Mało­pol­skie­go Sej­mi­ku Orga­ni­za­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych w nie­sie­niu pomo­cy i akty­wi­za­cji spo­łecz­no-zawo­do­wej osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi prze­ka­zał p. Józef Góral­czyk, Sekre­tarz Zarzą­du Mało­pol­skiej Orga­ni­za­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych, a Pre­zes Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych p. Sta­ni­sław Schu­bert opo­wie­dział o dzia­ła­niach zwią­za­nych z dosto­so­wa­niem tras, miejsc i obiek­tów tury­stycz­nych do potrzeb osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi oraz zatrud­nia­niem osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi w  usłu­gach turystycznych.

Nato­miast p. Piotr Pie­cha­czyk – psycholog/trener pra­cy opo­wie­dział o part­ner­stwie akty­wi­zu­ją­cym oso­by nie­peł­no­spraw­ne na przy­kła­dzie doświad­czeń Wro­cław­skie­go Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych.

War­miń­sko-Mazur­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych repre­zen­to­wał p. Marek Ska­skie­wicz, któ­ry omó­wił koor­dy­na­cję dzia­łań w zakre­sie repre­zen­to­wa­nia inte­re­sów osób z niepełnosprawnością.

Dzia­ła­nia Lubel­skie­go Forum Orga­ni­za­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych w pro­ce­sie prze­pły­wu infor­ma­cji istot­nych dla śro­do­wi­ska osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią przed­sta­wi­ła jego Pre­zes p. Ali­cja Jankiewicz.

Ostat­ni­mi pre­le­gen­ta­mi byli Mar­ta Kosio­rek — Koor­dy­na­tor ds. pro­mo­cji Szla­chet­nej Pacz­ki  i Roman Bar­to­szuk- Anto­szew­ski — Asy­stent koor­dy­na­to­ra ds. pro­mo­cji. Pod­kre­śla­li zna­cze­nie pro­wa­dzo­nej akcji oraz jej rolę w prze­ła­my­wa­niu barier i opi­nii o nie­wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niu mło­dzie­ży w dzia­ła­nia na rzecz osób potrzebujących.

Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja Sej­mi­ków Osób Nie­peł­no­spraw­nych w opi­nii pre­le­gen­tów i zapro­szo­nych gości poprzez przed­sta­wie­nie dzia­łań pro­wa­dzo­nych przez Sej­mi­ki i zrze­szo­ne w nich orga­ni­za­cje oraz umoż­li­wie­nie wymia­ny doświad­czeń przy­czy­ni­ła się do inte­gra­cji śro­do­wi­ska oraz wzmoc­nie­nia roli i zna­cze­nia orga­ni­za­cji dzia­ła­ją­cych na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

{AG}galeria23{/AG}