Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

POSŁU­CHAJ TEATRU

Zapra­sza­my na nie­od­płat­ną  pre­zen­ta­cję spek­ta­kli z audio­de­skryp­cją i pro­jek­cją dia­lo­gów w Zdro­jo­wym Teatrze Ani­ma­cji  w Jele­niej Górze w nastę­pu­ją­cych terminach:

  • 10.10.2015r. o godzi­nie 16.00 „Tymo­te­usz Rym­cim­ci” Jana Wil­kow­skie­go — spek­takl dla dzieci
  • 6.11.2015r. o godzi­nie 19.30 „Deka­me­ron” Gio­van­nie­go Boc­cac­cio — spek­takl dla mło­dzie­ży i widzów dorosłych

PRO­JEKT POSŁU­CHAJ TEATRU ODBY­WA SIĘ W  RAMACH PRO­GRA­MU KUL­TU­RA DOSTĘP­NA, DOFI­NAN­SO­WA­NE­GO ZE ŚROD­KÓW  MINI­STER­STWA KUL­TU­RY I DZIE­DZIC­TWA NARO­DO­WE­GO ORAZ URZĘ­DU  MIA­STA  JELE­NIA GÓRA.

okladka

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds