Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Rusza Nad­odrzań­ski Kla­ster Eko­no­mii Społecznej.

W ponie­dzia­łek 28 wrze­śnia 2015 o godz. 12:00 w sali nr 400 Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go we Wro­cła­wiu przy ul. Ostrow­skie­go 7 odbę­dzie się inau­gu­ra­cyj­na kon­fe­ren­cja Nad­odrzań­skie­go Kla­stra Eko­no­mii Społecznej.

Jest to ini­cja­ty­wa 5 naj­więk­szych w zachod­niej Pol­sce orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych ze Szcze­ci­na, Gorzo­wa, Zie­lo­nej Góry, Jele­niej Góry i Wro­cła­wia, któ­re w swo­jej dzia­łal­no­ści zaj­mu­ją się pro­ble­ma­ty­ką osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią, w tym senio­rów oraz grup zagro­żo­nych spo­łecz­nym wyklu­cze­niem. Patro­nat na tym przed­się­wzię­ciem objęli: 

  • Grze­gorz Sche­ty­na — Mini­ster Spraw Zagranicznych
  • Wła­dy­sław Kosi­niak – Kamysz — Mini­ster Pra­cy i Poli­ty­ki Społecznej
  • Jaro­sław Duda — Peł­no­moc­nik Rzą­du ds. Osób Niepełnosprawnych
  • oraz Ceza­ry Przy­byl­ski — Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Dolnośląskiego

Rela­cję z tego spo­tka­nia zamie­ści­my wkrót­ce na por­ta­lu i na łamach naszej gaze­ty: “Nie­peł­no­spraw­ni Tu i Teraz”.