Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KSIĄŻ­KA MÓWIO­NA — KSIĄŻ­NI­CA KARKONOSKA

SZMA­RAG­DO­WA  TABLI­CA  —  Mon­te­ro Carla

Pięk­ny, kli­ma­tycz­ny Madryt na począt­ku XXI w. zapra­sza czy­tel­ni­ka do prze­ży­cia histo­rii Any. Kobie­ta pro­wa­dzi bar­dzo spo­koj­ne życie. Jej codzien­ność jest dość prze­wi­dy­wal­na, do dnia, w któ­rym prze­czy­ta­ła tajem­ni­czy list z cza­sów II Woj­ny Świa­to­wej. Infor­ma­cje w nim zawar­te doty­czą obra­zu „Astro­log”. Kon­rad, mąż Any nama­wia ją, by wyru­szy­ła na poszu­ki­wa­nia dzie­ła. Ana nawet się nie spo­dzie­wa jak wie­le ten list zmie­ni e jej życiu. Akcja powie­ści roz­gry­wa się dwu­to­ro­wo. Ele­men­tem łączą­cym jest tajem­ni­czy obraz.

Czy­ta: Joan­na Jeżewska

 

TYSIĄC  WSPA­NIA­ŁYCH  SŁOŃC – Hos­se­ini Khaled

To histo­ria dwóch kobiet, róż­nią­cych się pocho­dze­niem, wyglą­dem, wykształ­ce­niem, wycho­wa­niem. Kro­ni­ka trzy­dzie­stu lat histo­rii Afga­ni­sta­nu i poru­sza­ją­ca opo­wieść o rodzi­nie. Wstrzą­sa­ją­ca i taka piękna !!!

Czy­ta: Maria Peszek

 

GAM­BIT  TUREC­KI – Aku­nin Boris

Świet­ny kry­mi­nał z wart­ką akcją na tle wyda­rzeń histo­rycz­nych. Intry­gi poli­tycz­ne, szpie­go­stwo i tro­chę uczu­cia. Aku­nin bar­dzo sub­tel­nie uka­zał „rosyj­ską duszę”, wady, zale­ty i sła­bo­iści daw­ne­go sys­te­mu. „Gam­bit turec­ki” dostar­cza roz­ryw­ki na naj­wyż­szym pozio­mie. To książ­ka skom­pli­ko­wa­na i zło­żo­na, a dzię­ki Warii, rów­nież dowcipna.

Czy­ta: Gosz­ty­ła Krzysztof

 

ZANIM  ZASNĘ – Wat­son S. J.

Boha­ter­ką jest kobie­ta w śred­nim wie­ku, któ­ra cier­pi na amne­zję. Wystar­czy, że się obu­dzi, a nie pamię­ta nicze­go. Nie wie kim jest, ile ma lat, gdzie się znaj­du­je, czy ma rodzi­nę. Kobie­ta codzien­nie rano budzi się, leżąc w łóż­ku obok obce­go męż­czy­zny, któ­ry oka­zu­je się jej mężem. :Zanim zasnę” to thril­ler psy­cho­lo­gicz­ny, któ­re­go nie moż­na prze­stać czytać.

Czy­ta: Joan­na Jeżewska

 

Wybo­ru doko­na­ła — Agniesz­ka Smolińska

st. biblio­te­karz