Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Infor­ma­cja o upraw­nie­niach wybor­ców nie­peł­no­spraw­nych w wybo­rach do Sej­mu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i do Sena­tu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej zarzą­dzo­nych na dzień 25 paź­dzier­ni­ka 2015 r.

  War­sza­wa, dnia 5 sierp­nia 2015 r.

PAŃ­STWO­WA
KOMI­SJA WYBORCZA

ZPOW-503–44/15

Infor­ma­cja
o upraw­nie­niach wybor­ców nie­peł­no­spraw­nych
w wybo­rach do Sej­mu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i do Sena­tu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej zarzą­dzo­nych na dzień 25 paź­dzier­ni­ka 2015 r.

Pań­stwo­wa Komi­sja Wybor­cza, w związ­ku z wybo­ra­mi do Sej­mu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i do Sena­tu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, zarzą­dzo­ny­mi na dzień 25 paź­dzier­ni­ka 2015 r., infor­mu­je o upraw­nie­niach wybor­ców nie­peł­no­spraw­nych, prze­wi­dzia­nych w prze­pi­sach usta­wy z dnia 5 stycz­nia 2011 r. — Kodeks wybor­czy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Wybor­cy nie­peł­no­spraw­ni bio­rą udział w wybo­rach do Sej­mu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i do Sena­tu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej na takich samych zasa­dach jak pozo­sta­li wybor­cy, jed­nak­że przy­słu­gu­ją im poniż­sze uprawnienia.

  1. I.              Pra­wo do uzy­ski­wa­nia infor­ma­cji o wyborach

Wybor­ca nie­peł­no­spraw­ny ma pra­wo do uzy­ski­wa­nia infor­ma­cji o: wła­ści­wym dla sie­bie obwo­dzie gło­so­wa­nia, loka­lach obwo­do­wych komi­sji wybor­czych znaj­du­ją­cych się naj­bli­żej miej­sca zamiesz­ka­nia wybor­cy, w tym o loka­lach przy­sto­so­wa­nych do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych, warun­kach dopi­sa­nia wybor­cy do spi­su wybor­ców w wybra­nym obwo­dzie gło­so­wa­nia, ter­mi­nie wybo­rów oraz godzi­nach gło­so­wa­nia, komi­te­tach wybor­czych bio­rą­cych udział w wybo­rach oraz zare­je­stro­wa­nych listach kan­dy­da­tów na posłów i kan­dy­da­tach na sena­to­ra, a tak­że o warun­kach oraz for­mach głosowania.

Infor­ma­cje, o któ­rych mowa wyżej, są poda­wa­ne do publicz­nej wia­do­mo­ści poprzez umiesz­cze­nie w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej oraz w spo­sób zwy­cza­jo­wo przy­ję­ty w danej gminie.

Infor­ma­cje te są tak­że prze­ka­zy­wa­ne przez wój­ta (bur­mi­strza, pre­zy­den­ta mia­sta) wybor­cy nie­peł­no­spraw­ne­mu, na jego wnio­sek, tele­fo­nicz­nie lub w dru­ko­wa­nych mate­ria­łach infor­ma­cyj­nych, w tym w for­mie elek­tro­nicz­nej. We wnio­sku, o któ­rym mowa, wybor­ca poda­je nazwi­sko, imię (imio­na) oraz adres sta­łe­go zamieszkania.

  1. II.          Pra­wo do gło­so­wa­nia przez pełnomocnika

Pra­wo do gło­so­wa­nia za pośred­nic­twem peł­no­moc­ni­ka mają wybor­cy, któ­rzy naj­póź­niej w dniu gło­so­wa­nia ukoń­czą 75 lat, a tak­że wybor­cy posia­da­ją­cy orze­cze­nie o znacz­nym lub umiar­ko­wa­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści w rozu­mie­niu usta­wy z dnia 27 sierp­nia 1997 r. o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nia­niu osób nie­peł­no­spraw­nych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym rów­nież wybor­cy posia­da­ją­cy orze­cze­nie orga­nu ren­to­we­go o:

1)       cał­ko­wi­tej nie­zdol­no­ści do pra­cy, usta­lo­ne na pod­sta­wie art. 12 ust. 2, i nie­zdol­no­ści do samo­dziel­nej egzy­sten­cji, usta­lo­ne na pod­sta­wie art. 13 ust. 5 usta­wy z dnia 17 grud­nia 1998 r. о eme­ry­tu­rach i ren­tach z Fun­du­szu Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440);

2)       nie­zdol­no­ści do samo­dziel­nej egzy­sten­cji, usta­lo­ne na pod­sta­wie art. 13 ust. 5 usta­wy wymie­nio­nej w pkt 1;

3)       cał­ko­wi­tej nie­zdol­no­ści do pra­cy, usta­lo­ne na pod­sta­wie art. 12 ust. 2 usta­wy wymie­nio­nej w pkt 1;

4)       orze­cze­nie o zali­cze­niu do I gru­ру inwalidów;

5)       orze­cze­nie o zali­cze­niu do II gru­py inwalidów;

a tak­że oso­by о sta­łej albo dłu­go­trwa­łej nie­zdol­no­ści do pra­cy w gospo­dar­stwie rol­nym, któ­rym przy­słu­gu­je zasi­łek pielęgnacyjny.

Peł­no­moc­ni­kiem może być oso­ba wpi­sa­na do reje­stru wybor­ców w tej samej gmi­nie, co udzie­la­ją­cy peł­no­moc­nic­twa do gło­so­wa­nia lub posia­da­ją­ca zaświad­cze­nie o pra­wie do głosowania.

Peł­no­moc­ni­kiem nie może być oso­ba wcho­dzą­ca w skład komi­sji obwo­do­wej wła­ści­wej dla obwo­du gło­so­wa­nia oso­by udzie­la­ją­cej peł­no­moc­nic­twa do gło­so­wa­nia, a tak­że mężo­wie zaufa­nia, jak rów­nież kan­dy­da­ci bio­rą­cy udział w wyborach.

Peł­no­moc­nic­two moż­na przy­jąć tyl­ko od jed­nej oso­by lub od dwóch osób, jeże­li co naj­mniej jed­ną z nich jest wstęp­ny (ojciec, mat­ka, dzia­dek, bab­ka, itd.), zstęp­ny (syn, cór­ka, wnuk, wnucz­ka, itd.), mał­żo­nek, brat, sio­stra lub oso­ba pozo­sta­ją­ca w sto­sun­ku przy­spo­so­bie­nia, opie­ki lub kura­te­li w sto­sun­ku do pełnomocnika.

Peł­no­moc­nic­twa udzie­la się przed wój­tem (bur­mi­strzem, pre­zy­den­tem mia­sta) lub przed innym pra­cow­ni­kiem urzę­du gmi­ny upo­waż­nio­nym przez wój­ta (bur­mi­strza, pre­zy­den­ta mia­sta) do spo­rzą­dza­nia aktów peł­no­moc­nic­twa do głosowania.

W celu spo­rzą­dze­nia aktu peł­no­moc­nic­twa wybor­ca skła­da wnio­sek do wój­ta (bur­mi­strza, pre­zy­den­ta mia­sta) gmi­ny, w któ­rej jest wpi­sa­ny do reje­stru wybor­ców. Wnio­sek nale­ży zło­żyć naj­póź­niej w 9. dniu przed dniem wybo­rów, tj. do dnia 16 paź­dzier­ni­ka 2015 r. Wzór wnio­sku sta­no­wi załącz­nik nr 1 do roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji z dnia 28 lip­ca 2011 r. w spra­wie spo­rzą­dze­nia aktu peł­no­moc­nic­twa do gło­so­wa­nia w wybo­rach: do Sej­mu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i do Sena­tu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go w Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, do orga­nów sta­no­wią­cych jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go oraz wój­tów, bur­mi­strzów i pre­zy­den­tów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 i z 2014 r. poz. 1428).

Do wnio­sku nale­ży dołączyć:

  • pisem­ną zgo­dę oso­by mają­cej być peł­no­moc­ni­kiem na przy­ję­cie peł­no­moc­nic­twa — wzór zgo­dy na przy­ję­cie peł­no­moc­nic­twa sta­no­wi załącz­nik nr 5 do roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Administracji;
  • kopię aktu­al­ne­go orze­cze­nia wła­ści­we­go orga­nu orze­ka­ją­ce­go o usta­le­niu stop­nia nie­peł­no­spraw­no­ści, jeże­li wybor­ca udzie­la­ją­cy peł­no­moc­nic­twa w dniu gło­so­wa­nia nie będzie miał ukoń­czo­nych 75 lat;
  • kopię zaświad­cze­nia o pra­wie do gło­so­wa­nia wyda­ne­go oso­bie mają­cej być peł­no­moc­ni­kiem, jeże­li oso­ba ta nie jest uję­ta w reje­strze wybor­ców w tej samej gmi­nie co udzie­la­ją­cy peł­no­moc­nic­twa.

Akt peł­no­moc­nic­twa jest spo­rzą­dza­ny w miej­scu zamiesz­ka­nia wybor­cy lub w innym miej­scu na obsza­rze gmi­ny, jeże­li wybor­ca zwró­ci się o to we wnio­sku o jego sporządzenie.

Wybor­ca ma pra­wo cof­nię­cia udzie­lo­ne­go peł­no­moc­nic­twa. Cof­nię­cie peł­no­moc­nic­twa nastę­pu­je przez zło­że­nie naj­póź­niej na 2 dni przed dniem wybo­rów, tj. do dnia 23 paź­dzier­ni­ka 2015 r., sto­sow­ne­go oświad­cze­nia wój­to­wi (bur­mi­strzo­wi, pre­zy­den­to­wi mia­sta) gmi­ny, w któ­rej spo­rzą­dzo­no akt peł­no­moc­nic­twa, lub przez dorę­cze­nie takie­go oświad­cze­nia wła­ści­wej obwo­do­wej komi­sji wybor­czej w dniu głosowania.

Wybor­ca, któ­ry udzie­lił peł­no­moc­nic­twa może gło­so­wać oso­bi­ście w loka­lu wybor­czym, jeże­li wcze­śniej nie oddał gło­su peł­no­moc­nik. Gło­so­wa­nie oso­bi­ste przez wybor­cę powo­du­je wyga­śnię­cie pełnomocnictwa.

Gło­so­wa­nia przez peł­no­moc­ni­ka nie prze­pro­wa­dza się w: obwo­dach gło­so­wa­nia utwo­rzo­nych w zakła­dach opie­ki zdro­wot­nej, domach pomo­cy spo­łecz­nej, zakła­dach kar­nych i aresz­tach śled­czych oraz domach stu­denc­kich, a tak­że w obwo­dach gło­so­wa­nia utwo­rzo­nych za gra­ni­cą i na pol­skich stat­kach morskich.

Szcze­gó­ło­we zasa­dy w spra­wie spo­rzą­dze­nia aktu peł­no­moc­nic­twa do gło­so­wa­nia okre­śla powo­ła­ne wyżej roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji z dnia 28 lip­ca 2011 r. w spra­wie spo­rzą­dze­nia aktu peł­no­moc­nic­twa do gło­so­wa­nia w wybo­rach: do Sej­mu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i do Sena­tu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go w Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, do orga­nów sta­no­wią­cych jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go oraz wój­tów, bur­mi­strzów i pre­zy­den­tów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 i z 2014 r. poz. 1428).

  1. III.       Gło­so­wa­nie w loka­lu wybor­czym przy uży­ciu nakład­ki na kar­tę do gło­so­wa­nia spo­rzą­dzo­nej w alfa­be­cie Braille’a

Wybor­ca nie­peł­no­spraw­ny może gło­so­wać w loka­lu wybor­czym przy uży­ciu nakła­dek na kar­ty do gło­so­wa­nia spo­rzą­dzo­nych w alfa­be­cie Braille’a.

W dniu wybo­rów obwo­do­wa komi­sja wybor­cza wraz z kar­tą do gło­so­wa­nia wyda wybor­cy nie­peł­no­spraw­ne­mu, na jego proś­bę, nakład­ki na te kar­ty. Po odda­niu gło­su wybor­ca obo­wią­za­ny jest zwró­cić komi­sji obwo­do­wej nakład­ki na karty.

  1. IV.        Korzy­sta­nie z pomo­cy innej oso­by w trak­cie gło­so­wa­nia w loka­lu wyborczym

Wybor­cy nie­peł­no­spraw­ne­mu, na jego proś­bę, może poma­gać w gło­so­wa­niu w loka­lu wybor­czym inna oso­ba, w tym tak­że nie­peł­no­let­nia. Pomoc ta może mieć tyl­ko tech­nicz­ny cha­rak­ter; nie może ona pole­gać na suge­ro­wa­niu wybor­cy spo­so­bu gło­so­wa­nia lub na gło­so­wa­niu w zastęp­stwie tego wybor­cy. Dopusz­czal­ne jest, aby na życze­nie wybor­cy nie­peł­no­spraw­ne­go w pomiesz­cze­niu za zasło­ną prze­by­wa­ła oso­ba udzie­la­ją­ca pomo­cy. Oso­bą tą nie może być czło­nek komi­sji ani mąż zaufania.

Nato­miast komi­sja jest obo­wią­za­na, na proś­bę wybor­cy nie­peł­no­spraw­ne­go, do prze­ka­za­nia ust­nie tre­ści obwiesz­czeń wybor­czych w zakre­sie infor­ma­cji o komi­te­tach wybor­czych bio­rą­cych udział w wybo­rach oraz o zare­je­stro­wa­nych listach kan­dy­da­tów na posłów i kan­dy­da­tach na senatora.

Ponad­to wybor­ca nie­peł­no­spraw­ny może sko­rzy­stać z upraw­nień przy­słu­gu­ją­cych każ­de­mu wybor­cy, któ­re uła­twia­ją wzię­cie udzia­łu w gło­so­wa­niu, takich jak gło­so­wa­nie kore­spon­den­cyj­ne, gło­so­wa­nie w wybra­nym obwo­dzie gło­so­wa­nia, w tym obwo­dzie przy­sto­so­wa­nym do potrzeb wybor­ców nie­peł­no­spraw­nych, gło­so­wa­nie na pod­sta­wie zaświad­cze­nia o pra­wie do głosowania.

Zastęp­ca Prze­wod­ni­czą­ce­go
Pań­stwo­wej Komi­sji Wyborczej

(-) Wie­sław Kozielewicz