Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapra­sza­my na kon­fe­ren­cje “Bez barier — akty­wi­za­cja zawo­do­wa i spo­łecz­na osób niepełnosprawnych”

komunikat I