Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapro­sze­nie na festyn

W imie­niu Sto­wa­rzy­sze­nia Godu­szyn, mamy zaszczyt zapro­sić Pań­stwa na festyn
rodzin­ny “Baw się z nami…” — 22 sierp­nia 2015 w Jele­niej Górze Godu­szy­nie na
boisku spor­to­wym od godzi­ny 14:00.

Jestem prze­ko­na­ny, że war­to przy­je­chać i wspól­nie poba­wić się pod­czas
fan­ta­stycz­nej impre­zy. Szcze­gó­ły znaj­dą Pań­stwo na załą­czo­nym pla­ka­cie, oraz na
stro­nie sto­wa­rzy­sze­nia plakat 1https://www.facebook.com/StowarzyszenieGoduszyn?fref=ts

123