Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

UWA­GA WYCIECZ­KA 22.08.2015

Oso­by chęt­ne wziąć udział w wyciecz­ce 22.08.2015, któ­ra jest ostat­nią z cyklu “Wędrów­ki po zapo­mnia­nych tra­sach tury­stycz­nych Jele­niej Góry edy­cja III” dof. ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Jele­nia Góra infor­mu­je­my, że zbiór­ka jest na przy­stan­ku MZK “Pod­wa­le” w kerun­ku Zabo­brza. Pro­si­my zabrać kry­te buty, dłu­gie spodnie, gdyż idzie­my z tere­ny leśne. Nie zapo­mnij­my tak­że o jedze­niu i piciu, ponie­waż na tra­sie nie będzie moż­li­wo­ści zaku­pie­nia cze­go­kol­wiek. Pro­szę tak­że zaopa­trzyć się w bilet na dwie strefy. 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds