Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KAAS ZAPRA­SZA SWO­ICH CZŁON­KÓW NA WYCIECZKI

Kar­ko­no­ska Aka­de­mia Aktyw­nych Senio­rów ser­decz­nie zapra­sza swo­ich Człon­ków do uczest­nic­twa  w wycieczkach:

  1. Pozna­je­my zabyt­ki archi­tek­to­nicz­ne Wro­cła­wia: Ratusz · Rynek ·  Kate­dra ·  Ostrów Tum­ski ·  Tań­czą­ce Fon­tan­ny. 9 wrze­śnia 2015 (śro­da)
  1. Pozna­je­my skar­by kul­tu­ry ślą­skiej: Muzeum Archi­die­ce­zjal­ne · Hala Stu­le­cia · Cen­trum Poznaw­cze – wysta­wa sta­ła „100 lat Hali Stu­le­cia”. 6  paź­dzier­ni­ka 2015 (wto­rek)

Człon­ko­wie KAAS zain­te­re­so­wa­ni udzia­łem w wyciecz­kach zobo­wią­za­ni są do wypeł­nie­nia ankie­ty rekru­ta­cyj­nej dostęp­nej w sie­dzi­bie KAAS ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A codzien­nie od godzi­ny 10:00 do 16:00. Oso­by zakwa­li­fi­ko­wa­ne do udzia­łu
w wyciecz­kach zosta­ną nie­zwłocz­nie powia­do­mio­ne telefoniczne. 

W pierw­szej kolej­no­ści do udzia­łu w pro­jek­cie kwa­li­fi­ko­wa­ne będą oso­by o niskim sta­tu­sie mate­rial­nym. Poza tym kry­te­rium, decy­do­wać będzie kolej­ność zgłoszeń.

Udział w wyciecz­kach jest bez­płat­ny. Zapew­nia­my trans­port z Jele­niej Góry do w/w miejsc, bile­ty wstę­pu, prze­wod­ni­ka, ubez­pie­cze­nie oraz napo­je typu kawa/herbata/woda.

„Pozna­je­my skar­by kul­tu­ry i sztu­ki euro­pej­skiej w sto­li­cy Dol­ne­go Ślą­ska – Wro­cła­wiu – Euro­pej­skiej Sto­li­cy Kul­tu­ry 2016” to tytuł pierw­sze­go pro­jek­tu reali­zo­wa­ne­go przez KAAS. Pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Pro­gra­mu Fun­dusz Ini­cja­tyw Obywatelskich. 

Zapra­sza­my do udzia­łu w pro­jek­cie przede wszyst­kim tych naszych Człon­ków, któ­rzy nigdy nie odwie­dzi­li zabyt­ków Wro­cła­wia bądź czy­ni­li to daw­no temu. Nowe spoj­rze­nie na odre­stau­ro­wa­ne zabyt­ki Wro­cła­wia pozwo­li Senio­rom na nie­za­po­mnia­ne dozna­nia este­tycz­ne,  jak rów­nież na pogłę­bie­nie świa­do­mo­ści nasze­go miej­sca na mapie Euro­py, zwłasz­cza w kon­tek­ście Wro­cła­wia jako Euro­pej­skiej Sto­li­cy Kul­tu­ry 2016.