Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

MP W NOR­DIC WALKING

Komu­ni­kat orga­ni­za­cyj­ny II Otwar­tych Mistrzostw Pol­ski
Nie­wi­do­mych i Sła­bo­wi­dzą­cych w Nor­dic Walking

Orga­ni­za­tor:Sto­wa­rzy­sze­nie Kul­tu­ry Fizycz­nej Spor­tu i Tury­sty­ki Nie­wi­do­mych i Sła­bo­wi­dzą­cych „CROSS” War­sza­wa ul. Kon­wik­tor­ska 9

Współ­or­ga­ni­za­tor: Klub „JUTRZEN­KA” Częstochowa

Koor­dy­na­tor:Zdzi­sław Mądry

Miej­sce  i ter­min:                Jura Krakowsko-Częstochowska 

                                               Juraj­ski Puchar Nor­dic Walking

                                           22 – 24 sierp­nia 2015r

Miej­sce zakwa­te­ro­wa­nia: Ośrodek Szko­le­nio­wy RODN „WDM”

 Zło­ty Potok, ul.T.Kościuszki 99

Pobyt roz­po­czy­na się obia­dem w sobo­tę (22.VIII.) a koń­czy śnia­da­niem w ponie­dzia­łek (24.VIII.). Połą­cze­nia komu­ni­ka­cyj­ne poda­no w koń­co­wej czę­ści komunikatu.

Cele tur­nie­ju :

Wyło­nie­nie Mistrzów Pol­ski w nor­dic wal­king w kate­go­riach T‑11, T‑12 wśród męż­czyzn i kobiet

Popu­la­ry­za­cja nor­dic wal­king jako spor­tu uzu­peł­nia­ją­ce­go nar­ciar­stwo biegowe

Krze­wie­nie kul­tu­ry fizycz­nej wśród osób z dys­funk­cją wzro­ku
Popie­ra­nie współ­za­wod­nic­twa spor­to­we­go i rywa­li­za­cji fair play 

Warun­ki uczest­nic­twa :
W zawo­dach  bio­rą  udział:

- człon­ko­wie klu­bów spor­to­wych zrze­szo­nych w Sto­wa­rzy­sze­niu CROSS,

- inne oso­by pełnoletnie

            posia­da­ją­ce aktu­al­ne orze­cze­nie KIZ potwier­dza­ją­ce umiar­ko­wa­ny lub
            znacz­ny sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści z tytu­łu dys­funk­cji wzroku,

Regu­la­min zawo­dów: zawo­dy zosta­ną prze­pro­wa­dzo­ne zgod­nie z Ramo­wym  Regu­la­mi­nem Indy­wi­du­al­nych Mistrzostw Pol­ski Nie­wi­do­mych i Sła­bo­wi­dzą­cych w nor­dic wal­king (Regu­la­min dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej Sto­wa­rzy­sze­nia CROS zakład­ka DYS­CY­PLI­NY > NOR­DIC WALKING)

Star­tu­ją­cy zawod­ni­cy powin­ni posia­dać:
Klu­bo­wy lub indy­wi­du­al­ny strój spor­to­wy
Aktu­al­ne orze­cze­nie KIZ potwier­dza­ją­ce dys­funk­cję wzroku,

Tra­sa: zawo­dy zosta­ną prze­pro­wa­dzo­ne na zna­ko­wa­nych szla­kach Nor­dic Walking

-  dłu­gość 5km.

Opła­ty:Zawod­ni­cy klu­bów spor­to­wych CROSS wno­szą wyłącz­nie opła­tę star­to­wą w wyso­ko­ści 50 zł od zawod­ni­ka.
Odpłat­ność dla pozo­sta­łych zawod­ni­ków i prze­wod­ni­ków usta­la koordynator.

Ze wzglę­du na ogra­ni­czo­ną ilość miejsc o zakwa­li­fi­ko­wa­niu do zawo­dów decy­du­je kolej­ność zgło­szeń. Pierw­szeń­stwo przy­słu­gu­je fina­li­stom Pucha­ru Polski

Nagro­dy: zwy­cięz­cy z pierw­szych trzech miejsc e każ­dej kate­go­rii otrzy­ma­ją pucha­ry, miej­sca 1–5 dyplomy

Ran­king: zawo­dy  są zali­cza­ne do rocz­ne­go ran­kin­gu NW Sto­wa­rzy­sze­nia CROSS

Zgło­sze­nia klu­bo­we i indy­wi­du­al­ne zawod­ni­ków:do dnia 7 sierp­nia 2015r bez­po­śred­nio do koor­dy­na­to­ra na adres e‑mail: zmadry@o2.pl lub tel.604–751-326,

W zgło­sze­niu  pro­szę o poda­nie: godzi­ny przy­jaz­du oraz wyjaz­du zawodników.

Pro­gram zawodów:

sobo­ta (22.VIII.)                  — 10 – 14,00 zakwa­te­ro­wa­nie i obiad,

- 16 – 18,00 odpra­wa tech­nicz­na i wizja lokal­na trasy,

- 18,30 kolacja

nie­dzie­la (23.VIII.)               — 7,30 – 8,30 śniadanie,

- 9,00 – 13,30 zawo­dy MP w ramach IV Juraj­skie­go Pucha­ru NW

- 14 – 15,00 obiad,

- 18,00 – uro­czy­ste zakoń­cze­nie Mistrzostw,

-               kola­cja gri­lo­wa i ognisko,

ponie­dzia­łek (24.VIII.)       — 7,30 – 8,30 śniadanie,

- 9,00 – 11,00 wykwaterowanie,

Komu­ni­ka­cja:         Czę­sto­cho­wa PKS (stan10) > Zło­ty Potok sobota

                                   6,50; 7,50; 11,30; 14,20;14,30; 16,10; 17,30; 19,30 (czas prze­jaz­du 45min)

Uwa­ga: kurs pod­kre­ślo­ny > auto­bus zatrzy­mu­je się przy Ośrod­ku
            inne kur­sy: od przy­stan­ku koń­co­we­go podejść szo­są 500m w kie­run­ku pstrągarni. 

                                  

Zło­ty Potok ponie­dzia­łek > Czę­sto­cho­wa PKS
4,30; 5,25; 6,30; 6,50; 7,50; 9,10; 9,30; 11,00 (czas prze­jaz­du 45min)

Orga­ni­za­tor zastrze­ga sobie pra­wo osta­tecz­nej inter­pre­ta­cji niniej­sze­go komu­ni­ka­tu oraz har­mo­no­gra­mu zawodów.

                                                                       Zdzi­sław Mądry — koordynator