Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

MP w sza­chach szybkich

                    

MP   W SZA­CHACH  SZYB­KICH OSÓB

NIE­WI­DO­MYCH  I  SŁABOWIDZĄCYCH

                                  BYD­GOSZCZ   14  —  16.08.2015

 

ORGA­NI­ZA­TOR:     Sto­wa­rzy­sze­nie Kul­tu­ry Fizycz­nej Spor­tu i Tury­sty­ki Nie­wi­do­mych i Sła­bo­wi­dzą­cych „CROSS” Warszawa.

 WSPÓŁ­OR­GA­NI­ZA­TOR: KSN „ŁUCZ­NICZ­KA „  Bydgoszcz.

CEL: Wyło­nie­nie naj­lep­szych  zawod­ni­ków  na rok 2015.

           Pod­no­sze­nie pozio­mu gry.

           Współ­za­wod­nic­two spor­to­we jed­na z form rehabilitacji.

TER­MIN I MIEJ­SCE:    14.08.2015 r  od   kola­cji  —  do  16.08.2015 r do  obia­du ,  miej­sce     zakwa­te­ro­wa­nia       Byd­goszcz  hotel  „ AKOR” ul Ludwi­ko­wo 1.

SYS­TEM  ZAWO­DÓW: Tur­niej zosta­nie roze­gra­ny sys­tem szwaj­car­skim  na dystan­sie 9   rund , czas par­tii wyno­si 30 minut  dla  zawod­ni­ka. Przy  rów­nej  ilo­ści  zdo­by­cia punk­tów z gry , o kolej­no­ści  decy­du­je : śred­ni  Bch, mak­sy­mal­ny   Bch,  pro­gres  , bez­po­śred­ni  poje­dy­nek. Zawod­nik  zabez­pie­cza  sza­chy  i  zegar  elektroniczny.

ODPŁAT­NOŚC: Od uczest­ni­ka  wyno­si  50  zło­tych , naj­lep­si  zawod­ni­cy  otrzy­ma­ją pucha­ry  i medale.

Odpra­wa tech­nicz­na 14.08.2015 r godzi­na 20:00  Sędzia głów­ny  Jahr  Ulrich.

ZGŁO­SZE­NIA:     do   10   Sierp­nia 2015 r 

 606 400 510

608 494 342 

sargalski@o2.pl        podać imię i nazwi­sko datę uro­dze­nia , sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści  kse­ro orze­cze­nia o stop­niu niepełnosprawności.

                                                                                                                       Koordynator

                                                                                                                      Ewa  Sargalska