Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KOMU­NI­KA­TY

Komu­ni­kat Organizacyjny

XX  Mistrzostw Pol­ski Nie­wi­do­mych i Słabowidzących

Par w Bry­dżu Spor­to­wym (IMPY)

01. – 04.10.2015r,

I  Orga­ni­za­tor:

Sto­wa­rzy­sze­nie Kul­tu­ry Fizycz­nej Spor­tu i Tury­sty­ki Nie­wi­do­mych i Sła­bo­wi­dzą­cych „CROSS” w Warszawie.

Współ­or­ga­ni­za­tor:

Inte­gra­cyj­ny Klub Spor­to­wy „VIC­TO­RIA” w Białymstoku.

II Cel:

Wyło­nie­nie naj­lep­szej pary, pod­no­sze­nie pozio­mu sportowego.

III  Ter­min i miejsce:

Od kola­cji 01.10.2015 do śnia­da­nia 04.10.2015 w Ośrod­ku „Sosno­we Zaci­sze” Kle­osin k/Białegostoku ul. Leśna 20. Dojazd z dwor­ca PKP auto­bu­sa­mi linii 10 i 11 w kie­run­ku Kleosina

IV  Uczest­nic­two:

Uczest­ni­ka­mi mogą być inwa­li­dzi wzro­ku I i II gru­py będą­cy człon­ka­mi klu­bów Sto­wa­rzy­sze­nia „CROSS”

 Każ­dy uczest­nik zobo­wią­za­ny jest do wpła­ce­nia 75 zł. na odpra­wie tech­nicz­nej w celu pokry­cia kosz­tów orga­ni­za­cyj­nych turnieju.

V Nagro­dy:

Trzy pierw­sze pary otrzy­ma­ją pucha­ry i  medale.

VI  Sys­tem rozgrywek:

Tur­niej zosta­nie roze­gra­ny sys­te­mem czte­ro­se­syj­nym zgod­nie z prze­pi­sa­mi PZBS
z uwzględ­nie­niem zasad doty­czą­cych nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych zawodników.

VII  Zgło­sze­nia:

Do dnia 01.09.2015  na adres e‑mailem: ksbialystok@piasta.pl

X  Odpra­wa techniczna: 

O godzi­nie 20.00 po kola­cji w dniu 01.10.2015 r..

                                                                                              Ze spor­to­wym pozdrowieniem

                                                                                              Wacław Morgiewicz

KOMU­NI­KAT ORGANIZACYJNY

 XVI Dru­ży­no­wych Mistrzostw Pol­ski Nie­wi­do­mych i Słabowidzących

 w war­ca­bach stu­po­lo­wych
 

Orga­ni­za­tor:

         Sto­wa­rzy­sze­nie Kul­tu­ry Fizycz­nej Spor­tu i Tury­sty­ki Nie­wi­do­mych i Słabowidzących

         CROSS w Warszawie.

Współ­or­ga­ni­za­tor:

         Inte­gra­cyj­ny Klub Spor­to­wy „VIC­TO­RIA” w Białymstoku.

         Koor­dy­na­tor: Wacław Mor­gie­wicz (tel. 603 198 909)

Cel Tur­nie­ju:

         Wyło­nie­nie Dru­ży­no­we­go Mistrza Pol­ski  na rok 2015 r

            Popu­la­ry­za­cja gry w war­ca­by stupolowe.

Ter­min i miejsce:

          04.10. — 11.10.2015 r. Ośro­dek „Sosno­we Zaci­sze” Kle­osin k/Białegostoku ul. Leśna 20.    Dojazd z dwor­ca PKP auto­bu­sa­mi linii 10 i 11 w kie­run­ku Kleosina.

Uczest­nic­two:

         W tur­nie­ju mogą brać udział człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia CROSS posia­da­ją­cy licen­cje       PZWarc. Każ­dy zawod­nik musi przed­sta­wić potwier­dzo­ne kse­ro orze­cze­nia z tytu­łu utra­ty        wzroku.

W  mistrzo­stwach pra­wo gry mają  nastę­pu­ją­ce drużyny:

 „Het­man” Lublin, „Pod­kar­pa­cie” Prze­myśl, CROSS Opo­le. „Atut” Nysa, „Sude­ty” Kłodz­ko, „Łucz­nicz­ka” Byd­goszcz, „War­mia i Mazu­ry” Olsz­tyn ‚”Jaćwing” Suwał­ki, „Jan­tar” Gdańsk,  „Vic­to­ria” Bia­ły­stok,  „Zryw” Słupsk,   „ŚKK­FSiT­NiS” Kielce.

Pierw­sza dru­ży­na rezer­wo­wa   „ELCROSS” Elbląg

Sys­tem rozgrywek:

          Koło­wy, 11 rund w cza­sie 2h na zawodnika.

         Zawod­ni­cy gra­ją­cy w meczu bia­ły­mi zapew­nia­ją sprzęt.

         Dru­ży­ny czte­ro­oso­bo­we, w tym na czwar­tej desce obo­wiąz­ko­wo kobieta.

         Klub ma pra­wo zgło­sić jed­ne­go zawod­ni­ka rezer­wo­we­go lub opiekuna.

         Każ­da dru­ży­na wno­si odpłat­ność w wyso­ko­ści 160,00zł od oso­by płat­ne gotówką

         na odpra­wie technicznej.

         Tur­niej roz­po­czy­na się kola­cją 04.10.2015r. i koń­czy śnia­da­niem w dniu 11.10.2015 r.

Odpra­wa tech­nicz­na kapi­ta­nów dru­żyn  04.10.2015 r. o godz. 20 — tej

         Sędzią Głów­nym Tur­nie­ju: Leszek Łysakowski

           Naj­lep­sze dru­ży­ny otrzy­ma­ją pucha­ry i medale.

Zgło­sze­nia:

         Do dnia 01.09.2015 r. na adres Klu­bu, e‑mail (ksbialystok@piasta.pl) wraz z podaniem

         nazwisk osób bio­rą­cych udział w mistrzostwach.

         Orga­ni­za­tor zastrze­ga sobie inter­pre­ta­cję komu­ni­ka­tu mistrzostw.

Ze spor­to­wym pozdrowieniem

          Wacław Morgiewicz

KOMU­NI­KAT ORGANIZACYJNY

 IV Dru­ży­no­wych Mistrzostw Pol­ski   Kobiet Nie­wi­do­mych i Słabowidzących

 w war­ca­bach stu­po­lo­wych
 

Orga­ni­za­tor:

          Sto­wa­rzy­sze­nie Kul­tu­ry Fizycz­nej Spor­tu i Tury­sty­ki Nie­wi­do­mych i Sła­bo­wi­dzą­cych   CROSS w Warszawie.

Współ­or­ga­ni­za­tor:

          Inte­gra­cyj­ny Klub Spor­to­wy „VIC­TO­RIA” w Białymstoku.

         Koor­dy­na­tor: Wacław Mor­gie­wicz (tel. 603 198 909)

Cel Tur­nie­ju

         Wyło­nie­nie Dru­ży­no­we­go Mistrza Pol­ski kobiet   na rok 2015

         Popu­la­ry­za­cja gry w war­ca­by stupolowe.

Ter­min i miejsce:

          11.10  —  18.10.2015 r Ośro­dek „Sosno­we Zaci­sze” Kle­osin k/Białegostoku Dojazd z        dwor­ca PKP auto­bu­sa­mi linii 10 i 11 w kie­run­ku Kleosina

Uczest­nic­two:

         W tur­nie­ju mogą brać udział człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia CROSS posia­da­ją­cy licen­cje       PZWarc.

         Każ­dy zawod­nik musi przed­sta­wić potwier­dzo­ne xse­ro orze­cze­nia z tytu­łu utra­ty          wzroku.

                            W tur­nie­ju mogą brać udział nastę­pu­ją­ce drużyny:

 „Het­man” Lublin, „Pod­kar­pa­cie” Prze­myśl, CROSS Opo­le. „Atut” Nysa, „Sude­ty” Kłodz­ko, „Łucz­nicz­ka” Byd­goszcz ,  ”Jaćwing” Suwał­ki,    „Zryw” Słupsk,    „Vic­to­ria” Białystok,

„ŚKK­FiT­NIS „ Kiel­ce,    CROSS Jastrzę­bie,    „Tęcza” Poznań .

Pierw­sza dru­ży­na rezer­wo­wa:       „War­mia i Mazu­ry” Olsztyn

Sys­tem roz­gry­wek:      koło­wy, 11 rund w cza­sie 2h na zawodnika.

Zawod­ni­cy gra­ją­cy w meczu bia­ły­mi zapew­nia­ją sprzęt.   Dru­ży­ny trzyosobowe.

Klub ma pra­wo wysta­wić jed­ne­go zawod­ni­ka rezer­wo­we­go lub opiekuna.

Każ­da dru­ży­na wno­si odpłat­ność 165,00 zł od oso­by płat­ne na odpra­wie technicznej. 

Tur­niej roz­po­czy­na się kola­cją 11.10.2015 r. i koń­czy śnia­da­niem w dniu 18.10.2015r.

Odpra­wa tech­nicz­na kapi­ta­nów dru­żyn  11.10.2015 o godz. 20 — tej

Sędzią Głów­nym Tur­nie­ju: Leszek Łysakowski

Naj­lep­sze dru­ży­ny otrzy­ma­ją pucha­ry i medale.

Zgło­sze­nia do dnia 15.09.2015 r.  na adres Klu­bu, e‑mail (ksbialystok@piasta.pl) wraz z poda­niem nazwisk osób bio­rą­cych udział w turnieju.

                   Orga­ni­za­tor zastrze­ga sobie inter­pre­ta­cję komu­ni­ka­tu mistrzostw.

Ze spor­to­wym pozdrowieniem

          Wacław Morgiewicz

KOMU­NI­KAT ORGANIZACYJNY

XVI OGÓL­NO­POL­SKIE­GO TUR­NIE­JU WARCABOWEGO

  o  „ PUCHAR  POD­LA­SIA „
 

Orga­ni­za­tor:

          Sto­wa­rzy­sze­nie Kul­tu­ry Fizycz­nej Spor­tu i Tury­sty­ki Nie­wi­do­mych i Sła­bo­wi­dzą­cych   CROSS w Warszawie.

Współ­or­ga­ni­za­tor:

          Inte­gra­cyj­ny Klub Spor­to­wy „VIC­TO­RIA” w Białymstoku.

         Koor­dy­na­tor:   Wacław Mor­gie­wicz (tel. 603 198 909)

Cel Tur­nie­ju:

         Popu­la­ry­za­cja gry w war­ca­by stupolowe.

         W tur­nie­ju mogą brać udział oso­by posia­da­ją­ce pierw­szą lub dru­gą gru­pę z tytu­łu utra­ty         wzro­ku (nale­ży przed­sta­wić kse­ro orze­cze­nia lekar­skie­go) i posia­da­ją­ce waż­ną licen­cje      warcabową.

Ter­min i miejsce:

         26.09  —  01.10.2015 r. Kle­osin k/Białegostoku Ośro­dek „Sosno­we Zaci­sze” ul. Leśna 20.    Dojazd z dwor­ca PKP auto­bu­sa­mi linii 10 i 11 w kie­run­ku Kleosina

Kosz­ty:

         Koszt udzia­łu jed­ne­go zawod­ni­ka wyno­si 100 zł. plus 20zł. wpi­so­we w cało­ści prze­zna­czo­ne       na nagrody.

Sys­tem rozgrywek:

         Szwaj­car­ski na dystan­sie 9 rund.Tempo gry 1,30 godz. na zawodnika

          Odpra­wa tech­nicz­na w dniu 26.09.2015 o godż. 20-tej

Zgło­sze­nia:

         do dnia 01.09.2015r. na adres Klu­bu, e‑mail (ksbialystok@piasta.pl) wraz z poda­niem   nazwisk osób bio­rą­cych udział w turnieju.

         Ilość miejsc ogra­ni­czo­na. Decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

              Tur­niej roz­po­czy­na się kola­cją w dniu 26.09.2015 i koń­czy obia­dem w dniu  01.10.2015r.

         Zawod­ni­cy gra­ją­cy w danej run­dzie bia­ły­mi zapew­nia­ją sprzęt.

         Sędzią głów­nym tur­nie­ju : Leszek Łysakowski.

           Naj­lep­sze dru­ży­ny otrzy­ma­ją pucha­ry i medale.

         Orga­ni­za­tor zastrze­ga sobie inter­pre­ta­cję regu­la­mi­nu turnieju.

Ze spor­to­wym pozdrowieniem

          Wacław Morgiewicz