Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

kalen­da­rium sier­pień KSON

Kalen­darz wyda­rzeń KSON

SIER­PIEŃ  2015 r

        

Od  1  sierp­nia 2015 r trwa w dal­szym cią­gu  kurs kom­pu­te­ro­wy  “Senior na cza­sie  III edy­cja” ‚” Akty­wi­za­cja Nie­peł­no­spraw­nych Senio­rów 60+”

 

 W każ­dą sobo­tę sierp­nia od 9;00 do 14;00 czyn­na kawia­ren­ka inter­ne­to­wa dla uczest­ni­ków kur­sów komputerowych

08-08-2015  (sobo­ta) godz: 9:00  wyciecz­ka auto­ka­ro­wa Jele­nia Góra- Mar­ci­szów ‑Wie­ści­szo­wi­ce- Krze­szów-Chełm­sko Ślą­skie wyjazd spod KSON‑u

22 sierp­nia wyciecz­ka pie­sza “Jele­nio­gór­skim Szla­kiem Kopal­ni Zło­ta” Zbiór­ka przy­sta­nek „Pod­wa­le” godz: 10:40.