Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

PODZIĘ­KO­WA­NIA DLA ZAIKS‑u

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych ser­decz­nie dzię­ku­je fir­mie ““Zaiks” za zwol­nie­nie z opłat z wyna­gro­dzeń autor­skich pod­czas spo­tkań inte­gra­cyj­nych. Tym samym uwa­ża­my ZAIKS za człon­ka wspie­ra­ją­ce­go naszą orga­ni­za­cję i z satys­fak­cją na naszej stro­nie zamiesz­cza­my logo­typ tej sza­cow­nej Organizacji.

logotyp ZAiKS pole podstawowe

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds