Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Gościn­ni spraw­ni — nie­peł­no­spraw­ni — dodat­ko­wy nabór

SZKO­LE­NIA ZAWO­DO­WE DLA NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH – POZO­STA­ŁY JESZ­CZE 2 WOL­NE MIEJSCA

W naj­bliż­szy ponie­dzia­łek 15 czerw­ca w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych roz­po­czy­na­ją się szko­le­nia w ramach pro­jek­tu: „Gościn­ni spraw­ni-nie­peł­no­spraw­ni: akty­wi­za­cja nie­peł­no­spraw­nych w bran­ży usług gościn­nych” przy­go­to­wu­ją­ce do pra­cy w zawo­dzie: asy­sten­ta mena­dże­ra hote­lu oraz gastro&costcontrollera (spe­cja­li­sta ds. gospo­dar­ki maga­zy­no­wej w hotel/restauracji). Szko­le­nia będą odby­wa­ły się w ter­mi­nie: 15.06–20.06 oraz 06.07–10.07 (razem 70 godzin) w godz. 8.30–14.30. Po zda­nym egza­mi­nie każ­dy z Uczest­ni­ków otrzy­ma cer­ty­fi­kat. Szko­le­nia pro­wa­dzo­ne będą przez wykwa­li­fi­ko­wa­nych tre­ne­rów z Pol­skiej Aka­de­mii Gościn­no­ści. Oso­by, któ­re ukoń­czą szko­le­nie będą mogły odbyć 80 godzin­ny staż zawo­do­wy w hote­lu, a doce­lo­wo tak­że zatrudnienie.

Do udzia­łu w szko­le­niu zapra­sza­my oso­by z orze­czo­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści (znacz­ny lub umiar­ko­wa­ny), do 64 rż., nie­za­trud­nio­ne, z wykształ­ce­niem co naj­mniej śred­nim. Koszt udzia­łu w pro­jek­cie: 200 zł. (mogą być wpła­ty ratal­ne). Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­szo­ne są o pil­ny kon­takt: koordynator@kson.pl lub pod nume­rem tele­fo­nu 509 794 155.