Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ser­wis inter­ne­to­wy “otwar­ty sąsiad”

Ser­wis inter­ne­to­wy “OTWAR­TY SĄSIAD”

Zachę­ca­my Pań­stwa do bez­płat­nej reje­stra­cji w ser­wi­sie mapo­wym Otwar­ty Sąsiad. Ser­wis jest ini­cja­ty­wą spo­łecz­ną i poma­ga poznać w swo­jej oko­li­cy oso­by znaj­du­ją­ce w podob­nej sytu­acji życio­wej. Dedy­ko­wa­ny jest on mię­dzy inny­mi opie­ku­nom doro­słych osób nie­peł­no­spraw­nych. Opie­kun, któ­ry reje­stru­je się w ser­wi­sie, pro­szo­ny jest o poda­nie pod­sta­wo­wych infor­ma­cji doty­czą­cych swo­je­go pod­opiecz­ne­go, okre­śle­nie aktyw­no­ści, któ­re chciał­by razem z innym opie­ku­nem i jego pod­opiecz­nym pod­jąć (np. pójść na spa­cer, na zor­ga­ni­zo­wa­ne zaję­cia, wymie­nić się książ­ka­mi lub sprzę­tem) oraz o zazna­cze­nie miej­sca spo­tkań (może to być np. pobli­ski park). W ten spo­sób powsta­je na mapie punkt ozna­cza­ją­cy jego oso­bę, co umoż­li­wia mu nawią­za­nie kon­tak­tu z miesz­ka­ją­cy­mi w oko­li­cy inny­mi oso­ba­mi w podob­nej sytu­acji życio­wej. Celem ini­cja­ty­wy Otwar­ty Sąsiad jest prze­ciw­dzia­ła­nie izo­la­cji spo­łecz­nej osób nią zagro­żo­nych i umoż­li­wie­nie nawią­za­nia bliż­szych rela­cji ze swo­imi sąsia­da­mi. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­du­ją się na stro­nie: www.otwartysasiad.pl