Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DOTY­CZY ZAPY­TA­NIA OFER­TO­WE­GO NR 19/2015 i 20/2015

DOTY­CZY ZAPY­TA­NIA OFER­TO­WE­GO NR 19/2015 i 20/2015 Sza­now­ni Pań­stwo, w dniu 10.06.2015r. m.in. w związ­ku z zapy­ta­niem jed­ne­go z Ofe­ren­tów, doko­na­no uszcze­gó­ło­wie­nia zapi­sów zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr 19/2015 i 20/2015. W związ­ku z powyż­szym Ofe­ren­ci, któ­rzy zło­ży­li już ofer­ty (do dnia 10.06) mogą — o jeśli chcą zmie­nić ich treść (ofer­ty zło­żo­ne dotych­czas będą hono­ro­wa­ne zgod­nie z ich tre­ścią) — zło­żyć je powtór­nie w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 15 czerw­ca 2016 do godzi­ny 16.00 (w tym przy­pad­ku pro­si­my o zapis w tre­ści maila — “ofer­ta na zapy­ta­nie ofer­to­we nr .…, powtór­na”), nato­miast dla pozo­sta­łych Ofe­ren­tów ter­min skła­da­nia ofert mija 11 czerw­ca, czy­li zgod­nie z zapy­ta­niem ofer­to­wym. W związ­ku z powyż­szym, roz­strzy­gnię­cie zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr 19/2015 i 20/2015 nastą­pi do dnia 17.06.2015r. W zał. — ww. Uszczegółowienie