Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

1000 lat Bobru?

1000 lat Bobru?

Oczy­wi­ste jest, że rze­ka Bóbr pły­nie przez nasz region już o wie­le, wie­le dłu­żej. Według Sta­ro­żyt­nej Ency­klo­pe­dii Zyg­mun­ta Glo­ge­ra ponad dzie­sięć wie­ków uży­wa­na jest nazwa naj­więk­szej rze­ki naszej kotliny.

W ostat­ni ponie­dzia­łek w KSON-ie spo­tka­li się uczest­ni­cy róż­nych ini­cja­tyw zago­spo­da­ro­wa­nia rze­ki Bóbr. Przed trze­ma laty, wła­śnie z ini­cja­ty­wy Jele­nio­gór­skich Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych, zro­dził się pomysł odtwo­rze­nia histo­rycz­nych, zapo­mnia­nych tras tury­stycz­nych w oko­li­cach „Boro­we­go jaru”, nad któ­rym domi­nu­je pamiąt­ko­wa wie­ża wido­ko­wa – popu­lar­ny „Grzy­bek”. Od tego cza­su dzię­ki sta­ra­niom wie­lu ludzi, urzę­dów i insty­tu­cji trwa pro­ces przy­wra­ca­nia funk­cji tym atrak­cyj­nym i nie­rzad­ko zde­wa­sto­wa­nym tra­som. Dzię­ki sta­ra­niom Urzę­du Mia­sta Jele­nia Góra, przy zaan­ga­żo­wa­niu zna­ne­go pasjo­na­ta histo­rii mia­sta – Euge­niu­sza Gro­no­sta­ja, odtwo­rzo­no tra­sę tzw. „Ścież­kę Poetów”. To alter­na­tyw­na dro­ga, wio­dą­ca do schro­ni­ska „Per­ła Zacho­du” ponad tra­dy­cyj­nym szla­kiem asfal­to­wym wzdłuż lewe­go brze­gu Bobru.

Na spo­tka­niu mówio­no o potrze­bie oddzie­le­nia coraz więk­sze­go ruchu pie­szych, nie­peł­no­spraw­nych na wóz­kach, „kij­ko­wi­czów”, rodzin z dzieć­mi od „sza­le­ją­cych” rowe­rzy­stów i rol­ka­rzy. Są takie moż­li­wo­ści i sze­ro­ko omó­wił je Robert Obaz – prze­wod­ni­czą­cy Sto­wa­rzy­sze­nia Goduszyn.

Zada­nia wyni­ka­ją­ce z potrze­by przy­spie­sze­nia przy­wró­ce­nia tra­dy­cyj­nej funk­cji dla tego obsza­ru omó­wi­ła Agniesz­ka Łęt­kow­ska – Dyrek­tor Zespo­łu Par­ków Kra­jo­bra­zo­wych, pre­zen­tu­jąc rów­nież wydaw­nic­twa oko­licz­no­ścio­we (bro­szu­ry, mapy i foldery)

Euge­niusz Sosno­wicz – Prze­wod­ni­czą­cy Jele­nio­gór­skiej Pro­me­na­dy Bobru przed­sta­wił wizu­ali­za­cję prze­bie­gu przed­się­wzię­cia, za któ­rym opo­wie­dzia­ła się naj­więk­sza ilość jele­nio­gó­rzan w gło­so­wa­niu nad budże­tem obywatelskim.

Zabez­pie­czo­no na ten cel 450 tys. Zł, któ­re mogą sta­no­wić tzw. „wkład wła­sny” do wystą­pie­nia o środ­ki z Unii Euro­pej­skiej. Nad tym zada­nie pra­cu­ją spe­cja­li­ści m.in. z Uni­wer­sy­te­tu Ekonomicznego.

Mario­la Jaku­bów z Urzę­du Mia­sta poin­for­mo­wa­ła, iż został zle­co­ny pro­jekt wyko­na­nia Pro­me­na­dy Bobru z ter­mi­nem reali­za­cji do koń­ca listo­pa­da b.r.

Obec­na na zebra­niu sier­żant Beata Sosul­ska – Baron z Komen­dy Miej­skiej Poli­cji z Jele­niej Górze mówi­ła o potrze­bie upo­rząd­ko­wa­nia ruchu pie­sze­go i koło­we­go na tym obsza­rze, a tak­że o zja­wi­skach pato­lo­gicz­nych, powo­du­ją­cych dewa­sta­cję urzą­dzeń i ozna­ko­wań itp. Pod­kre­śla­no, że wokół zago­spo­da­ro­wa­nia rze­ki Bóbr powin­na ist­nieć koor­dy­na­cja mię­dzy wszyst­ki­mi zain­te­re­so­wa­ny­mi tym przed­się­wzię­ciem, koniecz­nie z udzia­łem wła­ści­cie­li okre­ślo­nych tere­nów. Rze­ka Bóbr i zago­spo­da­ro­wa­nie jej brze­gów to nie­sa­mo­wi­ta oka­zja do nowej pro­mo­cji regio­nu. Nowej tyle, że był­by to powrót po 70 – ciu latach do tra­dy­cji upra­wia­nia spa­ce­rów i zapo­zna­nia się z tury­sty­ka tego terenu.

Zebra­ni stwo­rzy­li zespół koor­dy­na­cyj­ny, a do kie­ro­wa­nia tym zespo­łem zapro­szo­no prze­wod­ni­czą­cych rady powia­tu i mia­sta – Jerze­go Poko­ja i Lesz­ka Wrotniewskiego.

Wszyst­kich czy­tel­ni­ków infor­mu­je­my, że pro­jekt wizu­ali­za­cji „Pro­me­na­dy Bobru” znaj­du­je się na Face­bo­oku Sto­wa­rzy­sze­nia Pro­me­na­dy Bobru. Pro­si­my zgła­szać swo­je uwagi.

bobrybobry2 2bobry4 1bobry5