Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Tury­stycz­ne lato z KSON-em

TURY­STYCZ­NE LATO Z KSONEM

W sobo­tę 30.05.2015 roku ponad 20 – oso­bo­wa gru­pa jele­nio­gó­rzan uczest­ni­czy­ła w wypra­wie inte­gra­cyj­nej w histo­rycz­ne, zapo­mnia­ne tra­sy tury­stycz­ne w oko­li­ce „boro­we­go jaru”.

Wyciecz­kę pro­wa­dził prze­wod­nik sudec­ki i piew­ca histo­rii regio­nu – Anto­ni Wit­czak. Przy­po­mnij­my, że reali­zo­wa­ny obec­nie cykl czte­rech wycie­czek, to trze­cia edy­cja pro­jek­tu pod nazwą „Wędrów­ki po zapo­mnia­nych tra­sach tury­stycz­nych Jele­niej Góry, dofi­nan­so­wa­ne­go przez mia­sto Jele­nia Góra. Pod­czas czte­ro­go­dzin­nej śred­nio trud­nej wypra­wy uczest­ni­cy zwie­dzi­li teren „boro­we­go jaru”, prze­cho­dząc od popu­lar­ne­go „Grzyb­ka”, przez rewi­ta­li­zo­wa­ną obec­nie „ścież­kę poetów”, aż do „Per­ły Zacho­du”. War­to dodać, że Urząd Mia­sta dokła­da wszel­kich sta­rań, aby znisz­cze­nia i zanie­dba­nia na zapo­mnia­nych tra­sach tury­stycz­nych „boro­we­go jaru” odzy­ska­ły daw­ną świet­ność. Wkrót­ce na plat­for­mach wido­ko­wych i w nie­bez­piecz­nych miej­scach zamon­to­wa­ne zosta­ną odpo­wied­nie barie­ry. Z tego wzglę­du w cza­sie wycie­czek nale­ży zacho­wać szcze­gól­ną ostrożność.

Na tra­sie spo­tka­li­śmy wie­le grup jele­nio­gó­rzan i gości, a tak­że tury­stów zagra­nicz­nych. Ozna­cza to, że „boro­wy jar” ze swo­imi XVIII – wiecz­ny­mi tra­dy­cja­mi tury­stycz­ny­mi wra­ca do życia.

Następ­ne wyciecz­ki odbę­dą się jesz­cze w czerw­cu, lip­cu i sierp­niu, zawsze w week­end, a infor­ma­cje o dokład­nych tra­sach i ter­mi­nach wycie­czek umie­ści­my na naszej stro­nie inter­ne­to­wej www.kson.pl

Rów­nież w czerw­cu roz­po­czy­na­my pro­jekt pn. „Razem na szlak – akty­wi­za­cja osób nie­peł­no­spraw­nych poprzez tury­sty­kę”. Jest to cykl wycie­czek dofi­nan­so­wa­nych z Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go. Wypra­wy prze­zna­czo­ne są dla osób nie­peł­no­spraw­nych z waż­nym orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści. Są to wyciecz­ki auto­ka­ro­we z ubez­pie­cze­niem, prze­wod­ni­kiem i posił­kiem. Każ­dy wyjazd jest poprze­dzo­ny pół­go­dzin­ną pre­lek­cją mul­ti­me­dial­ną na temat celu wypra­wy. Ter­mi­ny i tra­sy będą rów­nież dostęp­ne na stro­nie inter­ne­to­wej KSON.

Koszt udzia­łu w takiej wyciecz­ce wyno­si 10 zł od oso­by, a zapi­sy i infor­ma­cje dostęp­ne są dla Pań­stwa w KSON-ie od pon. – pt w godz. 10:00 – 16:00, tele­fo­nicz­nie pod nr 757524254, a tak­że mailo­wo pod adre­sem biuro@kson.pl

Zapra­sza­my ser­decz­nie, bo jak powie­dział Hans Chri­stian Ander­sen : „Podró­że są jak ożyw­cza kąpiel dla umy­słu, jak rysu­nek Medei, któ­ry spra­wia, że znów jesteś młody”.wycieczka2wycieczka3wycieczka4wycieczka6wycieczka7wycieczka8

wycieczka