Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dla nie­pra­cu­ją­cych niepełnosprawnych

Od lip­ca w KSO­NIE – Sto­wa­rzy­sze­nie Inwa­li­dów Wzro­ku roz­pocz­nie pro­jekt pod nazwą „Bez barier – akty­wi­za­cja zawo­do­wa i spo­łecz­na osób niepełnosprawnych”.

W tej chwi­li roz­po­czę­li­śmy nabór do tego pro­jek­tu. Akty­wi­zo­wać będzie­my oso­by z orze­cze­niem o stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści w prze­dzia­le wie­ko­wym mię­dzy 18 a 35 rokiem życia i nie­ak­tyw­ne zawodowo.

Zaję­cia odby­wa­ły się będą w ramach warsz­ta­tów i trwać będą pięć dni w pomiesz­cze­niach sana­to­rium MSWiA w Cie­pli­cach ul. Cie­plic­ka 69–71, 58–560 Jele­nia Góra. Pro­gram jest bar­dzo atrak­cyj­ny i oprócz dorad­cy zawo­do­we­go obec­ny będzie tak­że psy­cho­log, któ­ry zapo­zna uczest­ni­ków z meto­da­mi uła­twia­ją­cy­mi pod­ję­cie pra­cy zawo­do­wej tj. poru­sza­nie się po ryn­ku pra­cy, przy­go­to­wa­nie doku­men­tów apli­ka­cyj­nych, przy­go­to­wa­nie do roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej, naby­cie i udo­sko­na­le­nie umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych i zawo­do­wych, wspar­cie psy­cho­lo­gicz­ne oraz pod­nie­sie­nie samooceny.

Chcie­li­by­śmy, aby uczest­nic­two w zaję­ciach zaowo­co­wa­ło nie tyl­ko pozy­ska­niem pra­cy, ale aby oso­by nie­peł­no­spraw­ne inte­gro­wa­ły się ze spo­łe­czeń­stwem oraz nawią­za­ły nowe kon­tak­ty i przy­jaź­nie, a tak­że nabra­ły więk­szej pew­no­ści sie­bie i uzy­ska­ły kon­kret­ne efek­ty w posta­ci zna­le­zie­nia pracy.

Ser­decz­nie zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w pro­jek­cie. Każ­dy chęt­ny musi legi­ty­mo­wać się waż­nym orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści i mie­ścić się w prze­dzia­le wie­ko­wym od 18 – 35 lat.

Wszel­kich infor­ma­cji zasię­gną Pań­stwo dzwo­niąc do sekre­ta­ria­tu KSON‑u pod nr tele­fo­nu 75 75 24 254 lub pisząc na adres e‑mail:biur@kson.pl. Do dys­po­zy­cji wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pozo­sta­ją tak­że wolon­ta­riu­sze KSON- u i SIW- u  pod adre­sem ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a, 58–500 Jele­nia Góra.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds