Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapra­sza­my — wyciecz­ki — Dol­ny Śląsk

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych orga­ni­zu­je ze śro­dów Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go pro­jekt pod nazwą “Razem na szlak — akty­wi­za­cja osób nie­peł­no­spraw­nych poprzez turystykę”.

W ramach pro­jek­tu odbę­dzie się sześć wycie­czek po miej­sco­wo­ściach i zabyt­kach Dlne­go Ślą­ska. W załą­cze­niu ankie­ta rekru­ta­cyj­na, któ­rą wypeł­nio­ną moż­na wysłać na adres mailo­wy : biuro@kson.pl lub zło­żyć oso­bi­ście w sie­dzi­bie KSON‑u. 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds