Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

zapy­ta­nie ofer­to­we nr 20/2015

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest usłu­ga pole­ga­ją­ca na skła­dzie Biu­le­ty­nu Nie­peł­no­spraw­ni TU i TERAZ w ramach pro­jek­tu „Wyda­wa­nie Biu­le­ty­nu Nie­peł­no­spraw­ni TU i TERAZ”, współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON w ramach XIII kon­kur­su ofert.