Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Mor­skie opo­wie­ści w KSON-ie

Mor­skie opo­wie­ści w KSON-ie

Na spo­tka­niu Sto­wa­rzy­sze­nia Inwa­li­dów Wzro­ku gości­li­śmy kapi­ta­na żeglu­gi wiel­kiej Ryszar­da Bil­skie­go – mówi Pani Miro­sła­wa Joś­ko Wice­pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia. To kolej­ne spo­tka­nie z cyklu Wspo­mnień Jele­nio­gó­rzan o swo­jej dro­dze życio­wej. Kapi­tan Ryszard Bil­ski przy­po­mniał cza­sy, gdy ucznio­wie jele­nio­gór­skich szkół, zafa­scy­no­wa­ni mor­ski­mi przy­go­da­mi inspi­ro­wa­ni twór­czo­ścią Karo­la Bor­hard­ta i Kon­ra­da Korze­niow­skie­go marzy­li o pra­cy na morzu. Z tego okre­su wie­lu uczniów szkół śred­nich podej­mo­wa­ło stu­dia w Pań­stwo­wych Szko­łach Mor­skich w Szcze­ci­nie i Gdy­ni. Pan Ryszard ukoń­czył Gdyń­ską po odby­ciu 3 let­niej służ­by w mary­nar­ce wojen­nej na dużych ści­ga­czach okrę­gów podwodnych.

Po 19 latach pra­cy w Pol­skich Liniach Oce­anicz­nych był zmu­szo­ny pod­jąć pra­cę u arma­to­rów zagra­nicz­nych. Zaczy­nał od młod­sze­go mary­na­rza (chłop­ca pokła­do­we­go), a prze­szedł na eme­ry­tu­rę w ubie­głym roku jako kapi­tan żeglu­gi wiel­kiej po 44 latach pra­cy na morzu. W cią­gu swo­jej karie­ry pra­co­wał na róż­nych typach stat­ków: drob­ni­cow­cach, zbior­ni­kow­cach, pro­mach pasa­żer­skich a koń­czył karie­rę w sek­to­rze wydo­byw­czym ropy naf­to­wej i gazu (Offsho­re). Opo­wieść o swo­ich podró­żach po morzach i oce­anach świa­ta ilu­stro­wał zdję­cia­mi, odpo­wia­dał na pyta­nia, zapo­wia­da­jąc kolej­ne spo­tka­nia w KSON-ie.

„Dol­ny Śląsk wra­sta w morze” to akcja, któ­rą w latach 80 ubie­głe­go stu­le­cia pro­wa­dzo­no w celu zain­te­re­so­wa­nia spo­łe­czeń­stwa gospo­dar­ką mor­ską, a Pol­skie Linie Oce­anicz­ne i Pol­ska Żeglu­ga Mor­ska nale­ża­ły do naj­więk­szych świa­to­wych arma­to­rów. Wie­lu stat­kom nada­wa­no nazwy miej­sco­wo­ści lub nazw geo­gra­ficz­nych. Pły­wa­ły min. stat­ki: MS Jele­nia Góra, MS Cie­pli­ce, MS Kar­pacz, MS Świe­ra­dów Zdrój, MT Kar­ko­no­sze, MT Sude­ty, a do dzi­siaj eks­plo­ato­wa­ny jest jesz­cze MT Szre­ni­ca. Wie­le zakła­dów pra­cy patro­no­wa­ło „swo­im” stat­kom utrzy­mu­jąc kon­takt z ich zało­ga­mi.  Wspo­mnie­nie tam­tych wspa­nia­łych cza­sów pre­zen­tu­ją zdję­cia nie­któ­rych z wymie­nio­nych stat­ków. Wkrót­ce kolej­ne spo­tka­nie z Jele­nio­gó­rza­na­mi – ludź­mi morza.ms karpaczms sudetyms swieradow zdroj

MS Jelenia Gra