Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Rezy­gna­cja Bisku­pa Regmunta

biskup

REZY­GNA­CJA BISKU­PA STE­FA­NA REG­MUN­TA Z PEL­NIO­NEJ FUNK­CJI Z POWO­DU CHOROBY

17 maja 2015 roku biskup die­ce­zji zie­lo­no­gór­sko – gorzow­skiej podał do wszyst­kich kościo­łów infor­ma­cję o rezy­gna­cji z funk­cji ordy­na­riu­sza z powo­du cho­ro­by. Papież Fran­ci­szek przy­jął ją 05 maja 2015 roku. Biskup Reg­munt od ponad mie­sią­ca prze­by­wa w szpitalu.

Oto komu­ni­kat: „„Umi­ło­wa­ni Diecezjanie!

W maju tego roku roz­pocz­nę 40 rok służ­by kapłań­skiej. W tym roku dzię­ko­wa­łem też Bogu za 20 lat posłu­gi bisku­piej. Na prze­strze­ni minio­nych lat pra­co­wa­łem jako kapłan archi­die­ce­zji wro­cław­skiej, jako biskup pomoc­ni­czy w die­ce­zji legnic­kiej. Od 2007 roku jestem bisku­pem die­ce­zji zielonogórsko-gorzowskiej.

Od pew­ne­go cza­su zaczą­łem dostrze­gać w sobie zmia­ny sta­nu zdro­wia. Poin­for­mo­wa­no mnie, że muszę pod­jąć natych­miast sto­sow­ne lecze­nie. Reali­za­cja tego celu ogra­ni­cza moje moż­li­wo­ści nale­ży­te­go wypeł­nia­nia zadań zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem diecezji.

W związ­ku z tym, po modli­twie i roz­wa­że­niu przed Bogiem swo­jej sytu­acji, w duchu odpo­wie­dzial­no­ści za Kościół, przed­ło­ży­łem Ojcu Świę­te­mu Fran­cisz­ko­wi pokor­ną proś­bę o przy­ję­cie mojej rezy­gna­cji z urzę­du Bisku­pa Diecezjalnego.

5 maja 2015 r. otrzy­ma­łem odpo­wiedź, w któ­rej Ojciec Świę­ty — po roz­wa­że­niu przed­sta­wio­nych racji — przy­chy­lił się do proś­by i ze wzglę­dów zdro­wot­nych przy­jął moją rezy­gna­cję (kan. 401 § 2 KPK). Prze­ka­zał też życze­nia powro­tu do zdro­wia i zapew­nie­nie o modli­twie o Bożą pomoc.

Ojciec Świę­ty w pod­ję­tej decy­zji zazna­czył, że pra­gnie, abym peł­nił dotych­cza­so­wy urząd do cza­su wyło­nie­nia i mia­no­wa­nia moje­go następcy.

Z głę­bi ser­ca dzię­ku­ję Bogu za dar szcze­gól­ne­go powo­ła­nia w Koście­le Chry­stu­so­wym i za wszel­kie otrzy­ma­ne łaski. Dzię­ku­ję też Ojcu Świę­te­mu za zro­zu­mie­nie i przy­ję­cie mojej proś­by o zwol­nie­nie z peł­nio­ne­go urzę­du. Moją wdzięcz­ność wyra­żam rów­nież wobec rodzi­ny die­ce­zjal­nej za każ­dy wyraz życz­li­wo­ści i współ­pra­cy w posłu­dze zbawienia.

Powie­rzam się opie­ce Mat­ki Bożej Cier­pli­wie Słu­cha­ją­cej, a Was, Umi­ło­wa­ni Die­ce­zja­nie, pro­szę o modlitwę.

Niech Wam wszyst­kim Bóg błogosławi

Ste­fan Regmunt

Biskup Zie­lo­no­gór­sko-Gorzow­ski”

Biskup Ste­fan Reg­munt to przy­ja­ciel Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych z cza­sów, gdy był sufra­ga­nem Die­ce­zji Legnic­kiej. Był naszym bar­dzo czę­stym gościem i wno­sił do śro­do­wi­ska osób nie­peł­no­spraw­nych tyle nadziei, ile życzliwości.

 Z całe­go ser­ca życzy­my księ­dzu bisku­po­wi dużo zdro­wia i Bożej opie­ki, bo powta­rza­jąc sło­wa wier­sza Jana Twar­dow­skie­go „nie ma sytu­acji na zie­mi bez wyj­ścia, kie­dy Bóg drzwi zamy­ka, to otwie­ra okno”…

I my zano­si­my modli­twy o popra­wę sta­nu zdro­wia i powrót Bisku­pa Ste­fa­na do wdzięcz­nej rze­szy nie­peł­no­spraw­nych miesz­kań­ców Die­ce­zji Legnickiej.