Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

roz­strzy­gnię­cie zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr 18/2015

Informujemy„że naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę zło­żył: Hotel “Jan” Jan Chroż­now­ski Woj­cie­szy­ce 231 58–560 Jele­nia Góra i temu Wyko­naw­cy zosta­nie zle­co­na usłu­ga zapew­nie­nia zakwa­te­ro­wa­nia. wyży­wie­nia i orga­ni­za­cji spo­tka­nia inte­gra­cyj­ne­go dla Uczest­ni­ków pro­jek­tu “Senior na czasie…”