Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZAPY­TA­NIE OFER­TO­WE nr 18/2015

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest zapew­nie­nie zakwa­te­ro­wa­nia, wyży­wie­nia i sali szko­le­nio­wej dla 38 Uczest­ni­ków warsz­ta­tów inte­gru­ją­co-moty­wu­ją­cych oraz zapew­nie­nie poczę­stun­ku dla Uczest­ni­ków spo­tka­nia inte­gra­cyj­ne­go w ramach pro­jek­tu „SENIOR NA CZA­SIE – kształ­to­wa­nie kom­pe­ten­cji z zakre­su umie­jęt­ne­go posłu­gi­wa­nia się nowo­cze­sny­mi tech­no­lo­gia­mi u osób 60+” — III EDY­CJA” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków MPiPS