Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kar­ko­no­ski Region­råd for Funksjonshemmede

Kar­ko­no­ski Region­råd for Funksjonshemmede

KRF er en para­plyor­ga­ni­sa­sjon som sam­ler 12 fri­vil­li­ge orga­ni­sa­sjo­ner for funk­sjon­shem­me­de, 38 støt­te­or­ga­ni­sa­sjo­ner, inklu­dert ver­ne­de bedri­fter, hvor hver medlem­sor­ga­ni­sa­sjon behol­der full suve­re­ni­tet i sine egne handlinger.

KRF opp­trer på vegne av de man­ge tusen medlem­mer og uor­ga­ni­ser­te per­so­ner med ned­sat­te funksjonsevner,og er nå en leden­de orga­ni­sa­sjon som repre­sen­te­rer en stor del av miljøet.

Rådets for­mål for­målet er å bidra til sosial inklu­de­ring, over­gang til arbe­id, og aktiv del­ta­kel­se av funk­sjon­shem­me­de i sam­fun­net for, gjen­nom kom­pleks pro­blem­løsning, ved hjelp av en rek­ke til­tak i samar­be­id med loka­le myndigheter.

Fra 8. mars 2004 har KRF sta­tus som en all­men­nyt­tig orga­ni­sa­sjon. KRF ble til­delt pris for ” Den beste fri­vil­li­ge orga­ni­sa­sjon i Nedre Sile­sia ” i desem­ber 2005. I juni 2014 ble KRF til­delt tit­te­len ” Distin­gu­ished for Jele­nia Gora ” av det loka­le bysty­ret. Vi er medlem av Nedre Sile­sia Fore­ning for fri­vil­li­ge orga­ni­sa­sjo­ner og Nasjo­nalt Forum for Funksjonshemmede.

 

KRF har som opp­ga­ve å:

  • repre­sen­te­re, frem­me og samord­ne funk­sjon­shem­me­des interesser
  • samar­be­ide med medlem­sor­ga­ni­sa­sjo­ner for å sikre funk­sjon­shem­me­des inte­res­ser samt eta­ble­ring og koor­di­ne­ring av fel­les rela­sjo­ner med­mål­set­ting om full del­ta­kel­se og like­stil­ling av funk­sjon­shem­me­de i samfunnet
  • støt­te alle akti­vi­te­ter­som frem­mer rett til full del­ta­kel­se og like ret­ti­ghe­ter på alle områder i samfunnet.
  • akti­vi­se­re barn og unge i områder som utdan­ning, viten­skap, tek­no­lo­gi, fysisk akti­vi­tet og idrett. 
  • job­be aktivt med å fjer­ne arki­tek­to­ni­ske og sosia­le barrierer
  • gri­pe inn ved kon­kre­te indi­vi­du­el­le eller kol­lek­ti­ve utfor­drin­ger for funksjonshemmede
  • plan­leg­ge og gjen­nom­føre kul­tur- ‚idretts- og fri­tids arran­ge­men­ter, og støt­te funk­sjon­shem­me­des akti­vi­tet i dis­se områdene.

 

Siden 2008 dri­ver KRF et vikar­by­rå for funk­sjon­shem­me­de samt et infor­ma­sjon­skon­tor som bistår med:

  • gra­tis juri­disk hjelp
  • psy­ko­lo­gisk tje­ne­ste og
  • sosial­råd­gi­vning.

 

Vår gra­tis hjel­pe­te­le­fon 800 700 025 og de regio­na­le KRF kon­to­re­ne i Szcze­cin, Gorzow, Zie­lo­na Gora, Jele­nia Gora, Cie­szyn, Kra­kow, Byd­goszcz og Torun rek­ker man­ge tusen men­ne­sker med ned­sat­te funk­sjon­se­vner og deres fami­lier, og bidrar til å løse deres per­son­li­ge utfordringer.

I 8 år har KRF kjørt en bred media­kam­pan­je via bla­det ” Funk­sjon­shem­me­de Her og Nå” og TV nyhet­sma­ga­sin  “Kar­ko­no­ska Inte­gra­sjons TV “.

KRF  arbe­ider for å påvir­ke sam­fun­net gjen­nom inn­spill i poli­ti­ske pro­ses­ser og pla­ner, repre­sen­ta­sjon i uli­ke råd og utvalg og aktivt søk om midler til gjen­nom­føring av man­ge uli­ke pro­sjek­ter og arran­ge­men­ter for funk­sjon­shem­me­de. KRF fun­ge­rer også som en vakt­bik­kje­or­ga­ni­sa­sjon som pas­ser på funk­sjon­shem­me­des  interesser.

Siden 2007, i samar­be­idet med Ste­fan Bato­ry Orga­ni­sa­sjon, utfører vi en kam­pan­je “Din stem­me, ditt valg”, som inspi­re­rer til en bred samfunnsdialog.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds