Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

FOTO­GRA­FIA SENIORÓW

Fun­da­cja „Aktyw­ni XXI” oraz uczest­ni­cy pro­jek­tu Wolon­ta­riat Senio­rów orga­ni­zu­ją wer­ni­saż wysta­wy foto­gra­fii pod hasłem „Życie może być peł­ne kolo­rów”. Impre­za odbę­dzie się 13 maja o godz. 18.00 w PCKK przy ul. Wol­no­ści 29 w Jele­niej Górze. Wstęp jest wolny.