Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Bez­płat­ne szko­le­nia dla osób niewidomych

ZAPRA­SZA­MY NA BEZ­PŁAT­NE SZKO­LE­NIA Z ZAKRE­SU NOWO­CZE­SNEJ REHA­BI­LI­TA­CJI
wszyst­kich, któ­rzy chcą „żyć lepiej i cie­ka­wiej”. U nas jest to
real­ne.

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, iż Fun­da­cja Szan­sa dla Nie­wi­do­mych reali­zu­je pro­jekt _NOWOCZEŚNIE ZRE­HA­BI­LI­TO­WA­NI NIE­WI­DO­MI „WIDZĄ” I
WIE­DZĄ WIĘ­CEJ! SIEĆ TYFLO­PUNK­TÓW DRO­GĄ DO SAMO­DZIEL­NO­ŚCI INWA­LI­DÓW WZRO­KU, NIE­ZA­LEŻ­NIE OD MIEJ­SCA ZAMIESZKANIA_,
współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków PFRON.
Udział w pro­jek­cie jest bez­płat­ny! Do pro­jek­tu zapra­sza­my doro­słe oso­by nie­wi­do­me i sła­bo­wi­dzą­ce z
orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści ze znacz­nym, umiar­ko­wa­nym lub lek­kim stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści (kod 04‑O), zamiesz­ka­łe na tere­nie
woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go.
Głów­nym celem pro­jek­tu jest nowo­cze­sna reha­bi­li­ta­cja i pod­nie­sie­nie samo­dziel­no­ści osób z dys­funk­cją wzro­ku poprzez spe­cja­li­stycz­ne
wspar­cie pro­wa­dzo­ne w Tyflo­punk­cie. Pro­po­nu­je­my wzię­cie udzia­łu w nowa­tor­skich szko­le­niach reha­bi­li­ta­cyj­nych, w któ­rych moż­na swo­bod­nie wybrać tema­ty­kę zajęć, w któ­rych chce się uczest­ni­czyć. Ofe­ru­je­my napraw­dę sze­ro­ki wybór tema­tów:
1. Świat doty­ku i dźwię­ku.
2. Dom.
3. Kuch­nia.
4. Zdro­wie.
5. TYFLO­Sport.
6. TYFLO­In­for­ma­ty­ka.
7. TYFLO­Edu­ka­cja.
8. Nie­wi­do­my poli­glo­ta.
9. Mobil­ność.
10. Upraw­nie­nia.
11. Kul­tu­ra.
12. Hob­by.
13. TYFLO­Tu­ry­sty­ka.
14. Auto­pre­zen­ta­cja.
15. Nowo­cze­sne technologie.16. Motywacja.