Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Gala cha­ry­ta­tyw­na dla dzieci

Wita­my serdecznie!

ZAPRA­SZA­MY WSZYST­KIE DZIE­CI NA ICH ŚWIĘ­TO DO ZDRO­JO­WE­GO TEATRU ANI­MA­CJI W JELE­NIEJ GÓRZE – CIE­PLI­CACH! Wiel­ka Gala Cha­ry­ta­tyw­na „VIP‑y dzie­ciom”, odbę­dzie się 1 czerw­ca 2015 r. (ponie­dzia­łek) o godz. 18:00 w Zdro­jo­wym Teatrze Ani­ma­cji w Jele­niej Górze-Cie­pli­cach. Kon­cert “VIP‑y dzie­ciom”, ma na celu pro­mo­cję uzdol­nio­nych wokal­nie dzie­ci i mło­dzie­ży. Pod­czas kon­cer­tu wystą­pią naj­młod­si uczest­ni­cy Aka­de­mii Mło­dych Arty­stów, Paweł Orłow­ski — arty­sta fun­da­cji Bli­żej gwiazd” oraz ludzie świa­ta biz­ne­su poli­ty­ki i kul­tu­ry. Gwiaz­dą kon­cer­tu będzie AME­RY­KAŃ­SKI WOKA­LI­STA NICK SINC­KLER Z DJ. Kon­cert popro­wa­dzi kon­fe­ran­sjer — Jan Łuć. Bile­ty w cenie 15 PLN do naby­cia: Jele­nia Góra, ul. Jasna 11 II pię­tro (obok Pasa­żu Grodz­kie­go) od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 15:00 — 18:00. Domo­fon: Fun­da­cja “Bli­żej gwiazd” Rezer­wa­cje bile­tów pod nr tel.: 536 704 700 lub e‑mail: fundacja@blizejgwiazd.org Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie inter­ne­to­wej fun­da­cji: www.blizejgwiazd.org Zapra­sza­my do wspól­nej zaba­wy! Orga­ni­za­to­rem i pomy­sło­daw­cą kon­cer­tu jest Fun­da­cja Wspie­ra­nia Mło­dych Arty­stów i Ini­cja­tyw Kul­tu­ral­nych “Bli­żej Gwiazd”.

PlakatWielkaGalaCharytatywnaVIP ydzieciom

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds