Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapro­sze­nie — rowe­ry integracyjne

Sza­now­ni Państwo,

Ser­decz­nie zapra­sza­my na Dzień Rowe­rów Inte­gra­cyj­nych Bez Barier 2015, któ­ry w tym roku uro­czy­ście zain­au­gu­ru­je cykl rowe­ro­wych wyda­rzeń pod
hasłem “Inte­gra­cyj­ne Majów­ki Rowe­ro­we Bez Barier 2015”. Uro­czy­ste wyda­rze­nie odbę­dzie się w sobo­tę, 16 maja o godz. 10:00 do 14:00  br. na tere­nie Powia­to­we­go Domu Pomo­cy Spo­łecz­nej w Ostro­wi­nie. Adres: Ostro­wi­na 21, 56–400 Oleśnica.

Na chęt­nych uczest­ni­ków będą cze­ka­ły, przy­go­to­wa­ne przez ponad sie­dem­dzie­się­ciu stu­den­tów Wyż­szej Szko­ły Ban­ko­wej we Wro­cła­wiu
kie­run­ku Tury­sty­ki i Rekre­acji, kon­ku­ren­cje, takie jak: UCIE­KA­JĄ­CE JAJA, RZUT GUMO­FIL­CEM, DOJE­NIE KRO­WY, WYKOP­KI, RYSO­WA­NIE ZWIE­RZĄT,
WIEJ­SKIE KALAM­BU­RY, SZU­KA­NIE IGŁY W STO­GU SIA­NA, WARZYW­NIAK, LAS­SO oraz wie­le innych z zasa­da­mi dostęp­ny­mi na sta­no­wi­skach. Pod­czas wyda­rze­nia nie zabrak­nie smacz­ne­go poczę­stun­ku oraz napo­jów dla każ­de­go uczestnika.

Już tra­dy­cyj­nie na miej­scu będzie wie­le rowe­rów inte­gra­cyj­nych przy­sto­so­wa­nych do potrzeb osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią wraz ze szta­bem osób, któ­re nie tyl­ko będą peł­nić funk­cje asy­sten­ta, ale jako spe­cja­li­ści udzie­lą odpo­wie­dzi na wszel­kie pyta­nia doty­czą­ce handbike’ów.

W razie jakich­kol­wiek uwag lub pytań pro­szę o bez­po­śred­ni kon­takt. Zapra­sza­my rów­nież  na stro­nę www.roweryintegracyjne.pl
lubww.facebook.com/roweryintegracyjne aby obej­rzeć video i foto­re­la­cje z poprzed­nich lat.

Pozdra­wia­my i liczy­my  na Pań­stwa obecność

Zespół Wypo­ży­czal­ni Rowe­rów Inte­gra­cyj­nych typu Handbike

plakat dri 2015