Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dla sie­bie i dla innych

DLA SIE­BIE I DLA INNYCH

Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Inwa­li­dów i Osób Nie­peł­no­spraw­nych, to świę­to usta­no­wio­ne przez Mię­dzy­na­ro­do­wą Orga­ni­za­cję Pra­cy, któ­re obcho­dzi­my co roku w trze­cią nie­dzie­lę mar­ca. W tym roku mia­łam oka­zje uczest­ni­czyć w obcho­dach tego dnia, któ­re zor­ga­ni­zo­wa­ła Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Psa­rach we współ­pra­cy z Warsz­ta­ta­mi Tera­pii Zaję­cio­wej w Będzi­nie. Obcho­dy, w któ­rych bra­łam udział mia­ły miej­sce dnia 26 mar­ca w sie­dzi­bie Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Psa­rach. W uro­czy­sto­ści wzię­li udział pod­opiecz­ni Warsz­ta­tów Tera­pii Zaję­cio­wej z Będzi­na, przy­by­li wraz z Kie­row­ni­kiem WTZ panią Iwo­ną Wsze­la­ką, pre­ze­sem Sto­wa­rzy­sze­nia „Bądź z Nami” panem Tade­uszem Puka oraz opie­ku­na­mi. Na widow­ni zasie­dli tak­że: Pan Wie­sław Zarych­ta – przed­sta­wi­ciel Rady Gmi­ny oraz Pani Doro­ta Pro­no­bis – Kościń­ska repre­zen­tu­ją­ca śro­do­wi­sko dyrek­to­rów szkół.

W pierw­szej czę­ści spo­tka­nia, wszy­scy przy­by­li goście mogli zoba­czyć występ pt.: Dla sie­bie i dla innych, przy­go­to­wa­ny przez uczest­ni­ków Warsz­ta­tów Tera­pii Zaję­cio­wej w Będzi­nie. Arty­ści przy­go­to­wa­li przed­sta­wie­nie pt: ”Ja, Ty i pro­gram TV”, skła­da­ją­ce się z krót­kich wystę­pów nawią­zu­ją­cych kolej­no do pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych, któ­re moż­na zoba­czyć na róż­nych kana­łach. Pre­zen­to­wa­ne pro­gra­my, to: Pro­gno­za Pogo­dy na kana­le TVP 1, Serial „Ojciec Mate­usz” na TVP seria­le, Rekla­ma „Winia­ry”, Kanał Muzycz­ny; Pro­gram „Disco zna­czy wszyst­ko” – pod­czas któ­re­go wystę­po­wa­ła Shaz­za oraz Mecz Pił­ki Noż­nej na TVP Sport HD. Na koniec nawią­za­no do tele­wi­zji sprzed lat i w ramach pro­gra­mu: „Co on robił gdy miał 5, 10, 15 lat…” uczest­ni­cy śpie­wa­li pio­sen­kę Woj­cie­cha Gąsow­skie­go „Gdzie się podzia­ły tam­te pry­wat­ki”. W ten spo­sób zakoń­czy­ła się część artystyczna.

Wszyst­kie wystę­py nie­peł­no­spraw­nych arty­stów wywar­ły na mnie ogrom­ne wra­że­nie. Oprócz wspa­nia­łe­go przed­sta­wie­nia wszy­scy obec­ni mie­li oka­zję doświad­czyć nie­sa­mo­wi­tej ener­gii, humo­ru i rado­ści życia, któ­ry­mi dzie­li­li się nie­peł­no­spraw­ni artyści.

Po zakoń­cze­niu spek­ta­klu mia­łam moż­li­wość aktyw­ne­go uczest­nic­twa w obcho­dach, pod­czas któ­re­go w kil­ku zda­niach przy­bli­ży­łam zebra­nym, życie osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią z wła­snej per­spek­ty­wy – czy­li z punk­tu widze­nia oso­by nie­peł­no­spraw­nej. Temat moje­go wystą­pie­nia brzmiał: „Mimo nie­po­wo­dzeń, miej odwa­gę speł­niać swe marze­nia” pod­czas tego wykła­du na wła­snym przy­kła­dzie opo­wia­da­łam o tym, że nigdy nie nale­ży się pod­da­wać w dąże­niu do reali­za­cji marzeń. Mówi­łam tak­że o tym, jak waż­ne jest wspar­cie naj­bliż­szych osób, by móc odno­sić suk­ce­sy. Wykład ten zakoń­czył część ofi­cjal­ną obcho­dów, któ­rej towa­rzy­szył kier­masz ozdób świą­tecz­nych przy­go­to­wa­nych przez uczest­ni­ków Warsz­ta­tów Tera­pii Zaję­cio­wej w Będzinie.

Po czę­ści ofi­cjal­nej prze­pro­wa­dzi­łam krót­ką roz­mo­wę z jed­ną z tera­peu­tek, któ­ra przy­go­to­wy­wa­ła pod­opiecz­nych WTZ do tego nie­wąt­pli­wie szcze­gól­ne­go dnia. Uzy­ska­łam w ten spo­sób nie­co infor­ma­cji o tym, jak wyglą­da­ją takie przy­go­to­wy­wa­nia „od kuch­ni”. Oka­zu­je się, że pra­ce nad wyko­ny­wa­niem ozdób wiel­ka­noc­nych, któ­re poja­wi­ły się na kier­ma­szu, roz­po­czę­ły się tuż po zakoń­cze­niu okre­su Bożo­na­ro­dze­nio­we­go, czy­li na począt­ku lute­go. Rów­no­le­gle roz­po­czę­to przy­go­to­wa­nia i pró­by do wystę­pu. Każ­dy występ przy­go­to­wy­wa­ny przez Uczest­ni­ków Warsz­ta­tów Tera­pii Zaję­cio­wej, któ­ry­mi są oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią przede wszyst­kim umy­sło­wą, wyma­ga wie­le wysił­ku i tak­że cza­su. W pierw­szym eta­pie przy­go­to­wań tera­peu­ci przez pewien okres cza­su ćwi­czą indy­wi­du­al­nie z każ­dym z uczest­ni­ków jego kwe­stie, któ­rą wypo­wia­da pod­czas wystę­pu. Dopie­ro na samym koń­cu przy­go­to­wań, gdy wszy­scy arty­ści mają dobrze opa­no­wa­ne swo­je role, roz­po­czy­na­ją się wspól­ne pró­by. Co bar­dzo waż­ne pró­by do wystę­pu muszą by sys­te­ma­tycz­ne i odby­wać się codzien­nie. Każ­de­go dnia od począt­ku lute­go, aż do 26 mar­ca, wszy­scy uczest­ni­cy pod okiem tera­peu­tów powta­rza­li i uczy­li się swych ról, by final­nie móc zapre­zen­to­wać wspa­nia­łe, peł­ne rado­ści życia i humo­ru przedstawienie.

Doro­ta Warczok-Paciej

kiermasz ozd b wi tecznych fotkiermasz wielkanocny foto 2 arkiermasz wielkanocny foto archlista przeboj w foto archiwum przedstawienie ojciec mateusz reklama winiary foto archiwum wyst pienie d warczok paciej f

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds