Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

List Jaro­sła­wa Dudy — peł­no­moc­ni­ka Rzą­du d/s osób niepełnosprawnycg

List z oka­zji Euro­pej­skie­go Dnia Wal­ki z Dys­kry­mi­na­cją Osób Nie­peł­no­spraw­nych oraz Dnia God­no­ści Osób Nie­peł­no­spraw­nych Intelektualnie

Jaro­sła­wa Dudy — Sekre­ta­rza Sta­nu w Mini­ster­stwie Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej, Peł­no­moc­ni­ka Rzą­du ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych, Pre­ze­sa Rady Nad­zor­czej PFRON.

War­sza­wa, dnia 5 maja 2015 r.

Sza­now­ni Państwo, 

5 maja jest szcze­gól­nym dniem dla śro­do­wi­ska osób nie­peł­no­spraw­nych. Tego dnia obcho­dzi­my Euro­pej­ski Dzień Wal­ki z Dys­kry­mi­na­cją Osób Nie­peł­no­spraw­nych oraz Dzień God­no­ści Osób Nie­peł­no­spraw­nych Inte­lek­tu­al­nie. Jest to szcze­gól­na oka­zja, aby przy­po­mnieć wszyst­kim o pra­wach osób nie­peł­no­spraw­nych do rów­ne­go uczest­nic­twa w sze­ro­ko poję­tym życiu spo­łecz­nym. Nie­peł­no­spraw­ność nie może być przy­czy­ną dys­kry­mi­na­cji żad­ne­go człowieka.

Naszym naj­waż­niej­szym zada­niem jest budo­wa spo­łe­czeń­stwa wol­ne­go od wszel­kich prze­ja­wów dys­kry­mi­na­cji. Zapew­nie­nie peł­ne­go udzia­łu w każ­dym obsza­rze funk­cjo­no­wa­nia jest reali­zo­wa­ne dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu wszyst­kich osób z  nie­peł­no­spraw­no­ścią, ich opie­ku­nów, orga­ni­za­cji dzia­ła­ją­cych na ich rzecz, pod­mio­tów admi­ni­stra­cji. Widzi­my, jak wie­le jest już reali­zo­wa­ne, mie­rzy­my się z kolej­ny­mi wyzwa­nia­mi, sta­je­my się bar­dziej otwar­ci. Dziś już niko­go nie dzi­wi wspól­ne uczest­nic­two wszyst­kich na rów­nych pra­wach, w dowol­nej, wybra­nej aktyw­no­ści. Gwa­ran­cja reali­za­cji tego pra­wa jest naszym wspól­nym zada­niem i obowiązkiem.

                                                        Z wyra­za­mi sza­cun­ku i pozdrowieniami

                                                                      

                                                                                      Jaro­sław Duda

                                                                          Sekre­tarz Sta­nu w Mini­ster­stwie Pra­cy i Poli­ty­ki Społecznej

                                                                          Peł­no­moc­nik Rzą­du ds. Osób Niepełnosprawnych