Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kalen­da­rium KSON maj 2015

Kalen­darz wyda­rzeń KSON — maj 2015

        

         03-05-2015 r. ( nie­dzie­la) godz.10:00 do 15:00 “Festi­wal Życia” w Bukowcu.-

         08 – 09 maja 2015 r.(piątek sobo­ta) TOUR­TEC 2015 r – Plac Ratu­szo­wy w  Jele­niej Górze.

         21-05-2015 r.(czwartek) Kar­ko­no­ska Aka­de­mia Aktyw­nych Senio­rów orga­ni­zu­je wyjazd do Wro­cła­wia do Afry­ka­rium i Pano­ra­mę Racławicką

         26-05-2015 r. (wto­rek) godz.10:30 spo­tka­nie Sto­wa­rzy­sze­nia Inwa­li­dów Wzroku

         27-05-2015 r. ( śro­da) odbę­dzie się IX Rajd pie­szy Dia­be­ty­ków “Jele­nio­gór­ska Majówka”

            

         30-05-2015 r. ( sobo­ta ) II Jele­nio­gór­skie Tar­gi Orga­ni­za­cji Pozarządowych

         30 – 05- 2015 r. Wyciecz­ka „po zapo­mnia­nych tra­sach tury­stycz­nych Jele­niej Góry”, góra Sio­dło — Helikon

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds