Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Mobil­ność dla profesjonalistów

Sza­now­ni Państwo,

W związ­ku z upo­wszech­nia­niem infor­ma­cji nt. wspól­no­to­we­go pro­gra­mu na rzecz zatrud­nie­nia i inno­wa­cji spo­łecz­nych (EaSI) uprzej­mie infor­mu­ję,
że Komi­sja Euro­pej­ska ogło­si­ła na swo­jej stro­nie kon­kurs na reali­za­cję pro­jek­tów w ramach dzia­ła­nia VP/2015/009 “Mobi­li­ty for Pro­fes­sio­nals ‑Mobil­ność dla­pro­fe­so­na­li­stów”. Zasad­ni­czym celem wspo­mnia­ne­go dzia­ła­nia jest oce­nie­nie i prze­te­sto­wa­nie zapo­trze­bo­wa­nia,
moż­li­wych korzy­ści oraz prze­szkód na pozio­mie UE, w kon­tek­ście dzia­łań wspie­ra­ją­cych krót­ko­trwa­łą mobil­ność pra­cow­ni­ków pomię­dzy fir­ma­mi, podej­mo­wa­ną wewnątrz UE, w szcze­gól­no­ści doty­czą­cą małych i śred­nich przed­się­biorstw. W ramach dzia­ła­nia Komi­sja Euro­pej­ska zamie­rza wspie­rać finan­so­wo two­rze­nie i testo­wa­nie w prak­ty­ce tego rodza­ju schematów/rozwiązań, słu­żą­cych odde­le­go­wa­niu czy wymia­nie krót­ko­okre­so­wej pra­cow­ni­ków
pomię­dzy fir­ma­mi.
Doku­men­ta­cja doty­czą­ca dzia­ła­nia jest dostęp­na pod adre­sem:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en.
Na wspo­mnia­ne dzia­ła­nie zare­zer­wo­wa­no środ­ki w wyso­ko­ści 2 mln Euro.
Ter­min na skła­da­nie pro­po­zy­cji upły­wa w dniu 26 czerw­ca 2015 r. Ewen­tu­al­ne pyta­nia moż­na kie­ro­wać na adres:
empl-vp-2015–009@ec.europa.eu.

Z powa­ża­niem,

Mar­cin Jaworek

Depar­ta­ment Ryn­ku Pra­cy
Mini­ster­stwo Pra­cy i Poli­ty­ki Społecznej

Tel. 529 07 37