Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dzień Otwar­ty dla Osób Nie­peł­no­spraw­nych – 20 maja 2015 r

Sza­now­ni Państwo,

Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w Dniu Otwar­tym dla Osób Nie­peł­no­spraw­nych, któ­ry odbę­dzie się 20 maja 2015 w godzi­nach 9.00 – 14.00 w Oddzia­łach ZUS na tere­nie całe­go kraju.

Pod­czas Dnia Otwar­te­go bez­płat­nych rad będą udzie­lać m.in. spe­cja­li­ści ds. ubez­pie­czeń spo­łecz­nych, akty­wi­za­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej osób nie­peł­no­spraw­nych, a tak­że orzecz­nic­twa dla celów ren­to­wych i poza­ren­to­wych. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne będą mogły uzy­skać infor­ma­cje w jed­nym miejscu.

Wśród zapro­szo­nych eks­per­tów znaj­dą się m.in. przedstawiciele:

  • Zakła­du Ubez­pie­czeń Społecznych,
  • Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Niepełnosprawnych,
  • Powia­to­wych Urzę­dów Pracy,
  • Powia­to­wych Cen­trów Pomo­cy Rodzinie,
  • Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych reali­zu­ją­cych pro­jek­ty na rzecz akty­wi­za­cji osób niepełnosprawnych

Każ­da oso­ba, któ­ra odwie­dzi pla­ców­kę ZUS w tym dniu otrzy­ma naj­now­sze wyda­nie „Infor­ma­to­ra dla Osób Nie­peł­no­spraw­nych” przy­go­to­wa­ne­go wspól­nie przez ZUS i PFRON oraz inne mate­ria­ły informacyjne.