Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Unie­waż­nie­nie zapy­ta­nia ofertowego

Infor­mu­je­my, że zapy­ta­nie ofer­to­we nr 14/2015 zosta­ło unieważnione.