Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

” GOŚCIN­NI SPRAW­NI — NIEPEŁNOSPRAWNI…”

Infor­mu­je­my, że rekru­ta­cja miesz­kań­ców woje­wódz­twa lubu­skie­go do pro­jek­tu “Gościn­ni spraw­ni-nie­peł­no­spraw­ni. Akty­wi­za­cja osób nie­peł­no­spraw­nych w bran­ży usług gościn­nych” zosta­je prze­dłu­żo­na do 8 maja 2015r.

 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds