Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

SENIOR NA CZA­SIE — EDY­CJA III

Ser­decz­nie zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w III edy­cji pro­jek­tu “SENIOR NA CZASIE…”.

 Pro­jekt  pole­ga na prze­pro­wa­dze­niu zajęć edu­ka­cyj­no-akty­wi­zu­ją­cych mają­cych na celu kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia nowo­cze­sny­mi tech­no­lo­gia­mi oraz pra­wi­dło­we­go wyko­rzy­sty­wa­nia ich w róż­nych dzie­dzi­nach życia przez oso­by star­sze. W ramach reali­za­cji pro­jek­tu zapla­no­wa­no m.in. nastę­pu­ją­ce działania:

  • 3 dnio­we WYJAZ­DO­WE warsz­ta­ty psy­cho­lo­gicz­ne (inte­gru­ją­co — moty­wu­ją­ce)- pierw­sza poło­wa czerwca
  • szko­le­nie z zakre­su obsłu­gi kom­pu­te­ra i innych urzą­dzeń – 4 m‑ce (lipiec-paź­dzier­nik) x 32 godzi­ny, w tym m.in: obsłu­ga pro­gra­mu do obrób­ki zdjęć, obsłu­ga prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych zakła­da­nie kon­ta pocz­to­we­go, obsłu­ga por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych (Face­bo­ok, Nasza Kla­sa itp.), nauka obsłu­gi kon­ta ban­ko­we­go, nauka two­rze­nia i pro­wa­dze­nia wła­sne­go bloga.
  • dla chęt­nych ‑wyrów­naw­cze zaję­cia w kawia­ren­ce  internetowej

Nauka w 3 gru­pach – poziom pod­sta­wo­wy i śred­nio­za­awan­so­wa­ny (szcze­gól­nie zapra­sza­my Uczest­ni­ków 1 i 2 edy­cji pro­jek­tu „Senior na cza­sie…”) oraz

w gru­pie dla osób nie­wi­dzą­cych  i niedowidzących.

Rekru­ta­cja roz­pocz­nie się 05 maja 2015r.

Oso­by chcą­ce wziąć udział w pro­jek­cie zapra­sza­my do wypeł­nie­nia Ankie­ty rekru­ta­cyj­nej dostęp­nej w sie­dzi­bie KSON oraz poni­żej w załączniku.

Koszt uczest­nic­twa w pro­jek­cie 100 zł.(można wpła­cać ratami)

WIĘ­CEJ INFOR­MA­CJI POD NUME­REM 757524254 lub oso­bi­ście w sie­dzi­bie SEJMIKU.