Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

God­ne wysłu­cha­nia — recen­zje książ­ki mówionej

GOD­NE WYSŁUCHANIA

Zmień myśle­nie a zmie­nisz swo­je życie — Tra­cy Brian

Książ­ka, któ­ra może zmie­nić Two­je życie i pogłę­bić Two­ją samo­świa­do­mość. Pole­cam ją wszyst­kim tym, któ­rzy czu­ją się zagu­bie­ni w ota­cza­ją­cym nas świecie.

Czy­ta: Tomasz Boruszczak

Żona Bedu­ina — Marqu­eri­te van Geldermalsen

W 1978 roku, pocho­dzą­ca z Nowej Zelan­dii pie­lę­gniar­ka, zosta­ła żoną Muham­ma­da, bedu­iń­skie­go sprze­daw­cy pamią­tek w legen­dar­nej Petrze. Zamiesz­ka­ła w jaski­ni w skal­nym zbo­czu i wio­dła życie bedu­in­ki.  „Żona Bedu­ina” to spi­sa­ne po latach wspo­mnie­nia; wspo­mnie­nie życia tak bar­dzo odmien­ne­go od życia, któ­re wie­dzie­my w naszym krę­gu kulturowym.

Czy­ta: Julia Kijowska

Got­tland — Mariusz Szczygieł

Poprzez opo­wieść o losach ludzi, Szczy­gieł opo­wia­da skom­pli­ko­wa­ne dzie­je naszych połu­dnio­wych sąsia­dów. Pozy­cja auto­ra zafa­scy­no­wa­ne­go barw­ną cze­ską kul­tu­rą i oby­cza­jo­wo­ścią. Mądra, cie­ka­wa książka.

Czy­ta: Krzysz­tof Wakuliński

Bez rąk, bez nóg, bez ogra­ni­czeń — Nick Vujicic

Nie­zwy­kła histo­ria — nie­zwy­kły czło­wiek. Nick cier­pi na rzad­kie scho­rze­nie obja­wia­ją­ce się bra­kiem koń­czyn. Poko­nał ogra­ni­cze­nia wyni­ka­ją­ce ze swo­jej nie­peł­no­spraw­no­ści. Dziś pro­wa­dzi aktyw­ne i speł­nio­ne życie. Podró­żu­je po całym świe­cie i wystę­pu­je jako mów­ca moty­wa­cyj­ny, nio­sąc nadzie­ję i inspi­ra­cję milio­nom ludzi.

Czy­ta: Robert Michalak

Toska­nia dzień po dniu — Mał­go­rza­ta Matyjaszczyk

To zapi­ski speł­nio­nych marzeń autor­ki, któ­ra kil­ka lat temu zde­cy­do­wa­ła się prze­pro­wa­dzić na sta­łe do Toska­nii. Czy­ta­jąc tę książ­kę, na prze­mian śmie­je­my się lub wzru­sza­my. Książ­ka dostar­cza­ją­ca całej pale­ty emocji.

Wybo­ru doko­na­ła: Agniesz­ka Smo­liń­ska (Star­szy bibliotekarz)