Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nie­peł­no­spraw­ni do kan­dy­da­tów na Pre­zy­den­ta RP

NADZIE­JE I OCZE­KI­WA­NIA OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH WOBEC PRE­ZY­DEN­TA RP NA

LATA 2015 – 2020

  SZA­NOW­NI PAŃ­STWO! Uwa­ża­jąc, że pod­ję­cie pra­cy przez osoby

nie­peł­no­spraw­ne jest naj­lep­szym uwień­cze­niem czę­sto żmudnej

reha­bi­li­ta­cji i nauki, chcie­li­by­śmy zapo­znać Pań­stwa z oczekiwaniami

nasze­go śro­do­wi­ska zwią­za­ne z pro­mo­cją zatrud­nia­nia ON. I tak;

WYRA­ŻA­MY NADZIE­JĘ, ŻE PRE­ZY­DENT RP W LATACH 2015 – 2020:

1. Utwo­rzy przy Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta Biu­ro Rzecz­ni­ka Osób

Nie­peł­no­spraw­nych, któ­ry będzie gro­ma­dził, moni­to­ro­wał i opiniował

spra­wy zwią­za­ne z reha­bi­li­ta­cją, nauką i zatrud­nia­niem tych osób, a

tak­że wystę­po­wał w ich imie­niu – jest to zasad­ne, gdyż specyfika

życia 5 mln osób nie­peł­no­spraw­nych wyma­ga bar­dziej specjalistycznego

podej­ścia i reprezentacji.

2. Podej­mie dzia­ła­nia na rzecz wzmoc­nie­nia roli Warsz­ta­tów Terapii

Zaję­cio­wej i Zakła­dów Aktyw­no­ści Zawo­do­wej w pro­ce­sie rehabilitacji

zawo­do­wej osób z naj­więk­szy­mi dys­funk­cja­mi orga­ni­zmu – jest to

zasad­ne, gdyż nakła­dy na two­rze­nie i pro­wa­dze­nie ww. są

nie­wy­star­cza­ją­ce w sto­sun­ku do zgła­sza­nych potrzeb.

3. Podej­mie dzia­ła­nia na rzecz zaha­mo­wa­nia lawi­no­wej likwidacji

Zakła­dów Pra­cy Chro­nio­nej, ponie­waż tyl­ko w nich niepełnosprawni

mają zagwa­ran­to­wa­ne peł­ne dosto­so­wa­nie obiek­tów i sta­no­wisk pracy

oraz opie­kę medycz­no-reha­bi­li­ta­cyj­ną i pomoc w lecze­niu i usprawnianiu

(TYL­KO W STYCZ­NIU B.R. UBY­ŁO 18 ZPCHR, A PRA­CĘ W WARUN­KACH CHRONIONYCH

UTRA­CI­ŁO 6 355 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH),

4. Podej­mie dzia­ła­nia na rzecz zapew­nie­nia budże­to­we­go wspar­cia dla

fun­du­szu reha­bi­li­ta­cji PFRON na peł­ną reali­za­cję zadań nałożonych

nań usta­wo­wo, gdyż obec­nie każ­do­ra­zo­wy znacz­niej­szy wzrost

zatrud­nie­nia osób nie­peł­no­spraw­nych powo­du­je cię­cia pomo­cy ze strony

PFRON, co czy­ni sys­tem nie­sta­bil­nym, (A TO SKUT­KU­JE BRA­KIEM DUŻEGO

ZAIN­TE­RE­SO­WA­NIA PRA­CO­DAW­CÓW DLA ZATRUD­NIA­NIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH).

5. Podej­mie dzia­ła­nia na rzecz znie­sie­nia limi­tów dora­bia­nia przez

ren­ci­stów, gdyż ich życie i pra­ca są tak trud­ne, że kolej­ne bariery

– choć­by i osią­gal­ne tyl­ko teo­re­tycz­nie (obec­nie jest to 2800

zł/mc) ogra­ni­cza­ją­ce ich marze­nia wyda­ją się zbęd­ne (LIMI­TY

ZNIE­CHĘ­CA­JĄ TAK­ŻE DO NAUKI I POD­NO­SZE­NIA KWA­LI­FI­KA­CJI ORAZ DO

WYDAJ­NIEJ­SZEJ PRACY).

6. Podej­mie dzia­ła­nia, któ­re spra­wią, że pra­ca do 67 roku będzie

pra­wem wybo­ru, a nie obo­wiąz­kiem – jest to zasad­ne, gdyż tylko

nie­wie­le z osób nie­peł­no­spraw­nych doży­wa tego wie­ku, zaś samo

posia­da­nie orze­cze­nia o stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści nie upraw­nia do

ren­ty (TYL­KO 25% OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH MA RENTĘ).

_       SZA­NOW­NI PAŃSTWO_, zda­je­my sobie spra­wę, iż w obecnej

sytu­acji gospo­dar­czej kra­ju ww. ocze­ki­wa­nia są być może zbyt

śmia­łe, to jed­nak je for­mu­łu­je­my w nadziei, że dobro osób

nie­peł­no­spraw­nych leży Pań­stwu na ser­cu. Będzie­my przy tym bardzo

wdzięcz­ni, jeśli Pań­stwo zechce­cie usto­sun­ko­wać się do tegoż pisma

nad­sy­ła­jąc swo­ją opi­nię w for­mie elek­tro­nicz­nej na nasz e‑adres:

son.podkarpacie@tlen.pl

Z WYRA­ZA­MI SZACUNKU 

Ryszard Dzik, Pre­zes SON „Pod­kar­pa­cie”

Marek Stec, Peł­no­moc­nik Sto­wa­rzy­sze­nia ds. Zatrud­nia­nia Osób

Nie­peł­no­spraw­nych

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds