Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

A jed­nak można

PODZIĘ­KO­WA­NIE!!!            

My, miesz­kań­cy Jele­niej Góry zamiesz­ka­li przy ul. Wzgó­rze Par­ty­zan­tów 8, skła­da­my Panu Dyrek­to­ro­wi Jerze­mu Bigu­so­wi ser­decz­ne podzię­ko­wa­nie za ponow­ne roz­pa­trze­nie nasze­go wnio­sku w spra­wie napra­wie­nia scho­dów wej­ścio­wych do pose­sji przy wyżej wska­za­nym adre­sie oraz zabez­pie­cze­nie w spo­sób naj­bar­dziej z moż­li­wych na daną chwi­lę muru gra­nicz­ne­go z pod­nie­sio­nym pozio­mem jezd­ni. W tym miej­scu nad­mie­nia­my, iż napra­wio­ne scho­dy zosta­ły wyko­na­ne w spo­sób bar­dzo pro­fe­sjo­nal­ny a tym samym nie ma już nie­bez­pie­czeń­stwa i utrud­nie­nia dla oso­by kale­kiej oraz dzie­ci i wszyst­kich użyt­kow­ni­ków w wej­ściu jak i wyj­ściu z posesji.

W pod­pi­sie Adam i Hele­na Cyna, Elż­bie­ta Karatysz

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds