Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wędrów­ki po zapo­mnia­nych tra­sach tury­stycz­nych Jele­niej Góry — edy­cja III

WĘDRÓW­KI PO ZAPO­MNIA­NYCH TRA­SACH TURY­STYCZ­NYCH JELE­NIEJ GÓRY- Edy­cja III

Ser­decz­nie zapra­sza­my MIESZ­KAŃ­CÓW Jele­niej Góry do uczest­nic­twa w wyciecz­kach po naszym GRO­DZIE. Atrak­cje i walo­ry Jele­niej Góry TURY­STYCZ­NE, KRAJOZNAWCZE,HISTORYCZNE zapre­zen­tu­je­my w cyklu pod tytułem:

“WĘDRÓW­KI PO ZAPO­MNIA­NYCH TRA­SACH TURY­STYCZ­NYCH JELE­NIEJ GÓRY- Edy­cja III”

Każ­dy chęt­ny Uczest­nik zobo­wią­za­ny jest do wypeł­nie­nia “kar­ty uczest­nic­twa” dostęp­nej w sie­dzi­bie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych lub w załączniku.

Rekru­ta­cja odby­wać się będzie przed każ­dą wyciecz­ką wg. kolej­no­ści zgłoszeń.

 Wyciecz­ka 1.

 • Ter­min: 30 maja 2015 r. — sobo­ta, godz. 11:00
 • Miej­sce spo­tka­nia: Plac Ratu­szo­wy koło Neptuna
 • Tra­sa wyciecz­ki: GÓRA SIO­DŁO — HELIKON
 • Krót­ki opis: Mało kto wie, że miej­sca te zna­ne było już pod koniec XVIII w. jako zało­że­nia par­ko­wo-ogro­do­we, któ­re słu­ży­ły spa­ce­rom i rekre­acji ówcze­snych Jeleniogórzan. 

Wyciecz­ka 2.

 • Ter­min: 28 czerw­ca 2015 r. — nie­dzie­la, godz. 10:00
 • Miej­sce spo­tka­nia: Kole­gium Kar­ko­no­skie przy Nowym Base­nie, ul. Lwó­wec­ka 18
 • Tra­sa wyciecz­ki: GAPA —  ZAMEK ZBÓJ­NIC­KI — WIE­ŻA KSIĄ­ŻĘ­CA — PER­ŁA ZACHO­DU — POWRÓT PRA­WĄ STRO­NĄ BOBRU
 • Krót­ki opis: Jed­no­dnio­wa wyciecz­ka pie­sza z prze­wod­ni­kiem Anto­nim Witczakiem.

 

Wyciecz­ka 3.

 • Ter­min: 26 lip­ca 2015 r. — nie­dzie­la, godz. 10:00
 • Miej­sce spo­tka­nia: Pod sie­dzi­bą Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A
 • Tra­sa wyciecz­ki: MURY OBRON­NE — WIE­ŻE — BRA­MY — FOSY — STA­RE MIASTO
 • Krót­ki opis: Wyciecz­ka pie­sza z prze­wod­ni­kiem wraz z prelekcją. 

Wyciecz­ka 4.

 • Ter­min: 22 sierp­nia 2015 r. — sobo­ta, godz. 10:00
 • Miej­sce spo­tka­nia: pętla auto­bu­so­wa nr 1 w Jeżo­wie Sudeckim
 • Tra­sa wyciecz­ki: GRÓB KOZA­KÓW — DOM GWAR­KÓW — GÓRA STRO­MIEC — GÓRA SZY­BOW­CO­WA — LASY ZABOBRZAŃSKIE
 • Krót­ki opis: Jed­no­dnio­wa wyciecz­ka pie­sza z prze­wod­ni­kiem wraz z prelekcją.

Pro­jekt Współ­fi­nan­so­wa­ny z Urzę­du Mia­sta Jele­niej Góry

 

Dofinansowanie Jelenia Gora

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds