Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Co powi­nie­neś wie­dzieć przed wyborami

Co powi­nie­neś wie­dzieć przed wybo­ra­mi prezydenckimi?

Przy­po­mi­na­my, że 10 maja 2015 r. odbę­dzie się pierw­sza tura wybo­rów pre­zy­denc­kich. Poni­żej pre­zen­tu­je­my nazwi­ska 11 kan­dy­da­tów na to sta­no­wi­sko, zare­je­stro­wa­nych w Pań­stwo­wej Komi­sji Wybor­czej, oraz garść prak­tycz­nych infor­ma­cji dla wyborców.

W wybo­rach wystartują:

 1. Grze­gorz Michał Braun – wykształ­ce­nie wyż­sze magi­ster­skie, kan­dy­dat bezpartyjny .
 2. Andrzej Seba­stian Duda – wykształ­ce­nie wyż­sze – dok­tor, kan­dy­dat Pra­wa
  i Sprawiedliwości.
 3. Adam Seba­stian Jaru­bas – wykształ­ce­nie wyż­sze magi­ster­skie, kan­dy­dat Pol­skie­go Stron­nic­twa Ludowego.
 4. Bro­ni­sław Maria Komo­row­ski – wykształ­ce­nie wyż­sze magi­ster­skie, kan­dy­dat bezpartyjny.
 5. Janusz Ryszard Kor­win Mik­ke – wykształ­ce­nie wyż­sze magi­ster­skie, kan­dy­dat Kon­gre­su Nowej Pra­wi­cy z hasłem wyborczym.
 6. Marian Janusz Kowal­ski – wykształ­ce­nie pod­sta­wo­we, kan­dy­dat Ruchu Narodowego.
 7. Paweł Piotr Kukiz – wykształ­ce­nie śred­nie, kan­dy­dat bezpartyjny.
 8. Mag­da­le­na Agniesz­ka Ogó­rek – wykształ­ce­nie wyż­sze – dok­tor, kan­dy­dat­ka bez­par­tyj­na, wysu­nię­ta przez Sojusz Lewi­cy Demokratycznej.
 9. Janusz Marian Pali­kot – wykształ­ce­nie wyż­sze magi­ster­skie, kan­dy­dat Two­je­go Ruchu.
 10. Paweł Jan Tanaj­no – wykształ­ce­nie wyż­sze magi­ster­skie, kan­dy­dat Demo­kra­cji Bezpieczeństwa.
 11. Jacek Wilk – wykształ­ce­nie wyż­sze magi­ster­skie, kan­dy­dat Kon­gre­su Nowej Prawicy.

Jeże­li ktoś nie ma moż­li­wo­ści oso­bi­ste­go udzia­łu w wybo­rach, może zagło­so­wać kore­spon­den­cyj­nie. 27 kwiet­nia 2015r. upły­wa ter­min zgła­sza­nia zamia­ru kore­spon­den­cyj­ne­go udzia­łu w gło­so­wa­niu. Głos może oddać tak­że peł­no­moc­nik. Taką dekla­ra­cję nale­ży zło­żyć do 4 maja 2015 r. Pra­wo do gło­so­wa­nia za pośred­nic­twem peł­no­moc­ni­ka mają wybor­cy, któ­rzy naj­póź­niej w dniu gło­so­wa­nia ukoń­czą 75 lat, a tak­że wybor­cy posia­da­ją­cy orze­cze­nie o znacz­nym lub umiar­ko­wa­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści. Peł­no­moc­ni­kiem może być oso­ba wpi­sa­na do reje­stru wybor­ców w tej samej gmi­nie, co udzie­la­ją­cy peł­no­moc­nic­twa do gło­so­wa­nia lub posia­da­ją­cy zaświad­cze­nie o pra­wie do gło­so­wa­nia. Peł­no­moc­nic­twa udzie­la się przed wój­tem, bur­mi­strzem lub pre­zy­den­tem mia­sta lub pra­cow­ni­kiem urzę­du mia­sta do tego upoważnionym.

Ist­nie­je moż­li­wość gło­so­wa­nia poza miej­scem zamiesz­ka­nia i taką chęć moż­na wyra­zić do 5 maja 2015 r. Trze­ba zło­żyć wnio­sek o dopi­sa­nie do spi­su wybor­ców w wybra­nym obwo­dzie gło­so­wa­nia. Do 7 maja moż­na rów­nież zło­żyć dekla­ra­cję gło­so­wa­nia na stat­kach mor­skich oraz chęć uczest­ni­cze­nia w wybo­rach za gra­ni­cą. 9 maja roz­po­czy­na się cisza wybor­cza, a 10 maja – pierw­sza tura wybo­rów pre­zy­denc­kich w godzi­nach 07:00 – 21:00. Ewen­tu­al­na dru­ga tura gło­so­wa­nia odbę­dzie się 24 maja 2015 r.

Gdzie gło­su­je­my?

W okrę­gu jele­nio­gór­skim wyzna­czo­no 46 loka­li wybor­czych, w tym tak­że część dosto­so­wa­nych dla potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych oraz do gło­so­wa­nia kore­spon­den­cyj­ne­go. Oto te lokale :

- Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych ul. Dłu­ga 1

- Jele­nio­gór­skie Cen­trum Kul­tu­ry ul. 1 Maja 60

- Woje­wódz­kie Cen­trum Szpi­tal­ne Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej w Jele­niej Górze ul. Ogiń­skie­go 6

-  Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych i Tech­nicz­nych Al. Jana Paw­ła II 25

- Szko­ła Pod­sta­wo­wa Nr 8 ul. Pade­rew­skie­go 13

- Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych i Tech­nicz­nych, Al. Jana Paw­ła II 25

- Filia Poli­tech­ni­ki Wro­cław­skiej Pl. Pia­stow­ski 27

-  Miej­skie Inte­gra­cyj­ne Przed­szko­le Nr 14 ul. Juna­ków 2a

- Miej­ski Dom Kul­tu­ry „MUFLON” ul. Cie­plic­ka 172

Gło­so­wa­nie w loka­lu wybor­czym przy uży­ciu nakład­ki na kar­tę do gło­so­wa­nia spo­rzą­dzo­nej w alfa­be­cie Braille’a

Wybor­ca nie­peł­no­spraw­ny może tak­że gło­so­wać przy uży­ciu nakład­ki na kar­tę do gło­so­wa­nia spo­rzą­dzo­nej w alfa­be­cie Braille’a w loka­lu wybor­czym. Zamiar gło­so­wa­nia przy uży­ciu nakład­ki powi­nien być zgło­szo­ny w Urzę­dzie Mia­sta Jele­nia Góra w Wydzia­le Obsłu­gi Miesz­kań­ców ul. Pta­sia 6a pok. 3(parter) tel. 75 75 49 865 lub tel. 75 75 49 875 naj­póź­niej
w 13 dniu przed dniem wybo­rów tj. do dnia 27 kwiet­nia 2015 r..

Zgło­sze­nie może być doko­na­ne ust­nie, pisem­nie, tele­fo­nicz­nie lub w for­mie elek­tro­nicz­nej na adres:wso_um@jeleniagora.pl

W zgło­sze­niu nale­ży wska­zać obwód gło­so­wa­nia wła­ści­wy dla miej­sca zamiesz­ka­nia wybor­cy. W dniu gło­so­wa­nia obwo­do­wa komi­sja wybor­cza wraz z kar­ta do gło­so­wa­nia wyda wybor­cy nie­peł­no­spraw­ne­mu, na jego proś­bę, nakład­kę na tę kar­tę. Po odda­niu gło­su wybor­ca obo­wią­za­ny jest zwró­cić komi­sji obwo­do­wej nakład­kę na kartę.

Osób nie­peł­no­spraw­nych w Pol­sce jest bar­dzo dużo, więc tym bar­dziej mogą oni mieć decy­du­ją­cy głos w spra­wach waż­nych nasze­go kra­ju. Ogra­ni­cze­nia spraw­no­ści nie są prze­szko­dą, a wszy­scy są peł­no­praw­ny­mi oby­wa­te­la­mi i mogą zmie­niać pol­ską rze­czy­wi­stość. Dla­te­go bez wzglę­du na prze­ko­na­nia, czy ogra­ni­cze­nia, nie pozo­sta­waj­my bier­ni i idź­my do urn 10 maja, a może zmie­ni­my tak waż­ne dla nas obli­cze Polski.

urna niepel