Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ROZ­TRZY­GNIĘ­CIE ZAPY­TA­NIA OFER­TO­WE­GO NR 13/2015

Infor­mu­je­my, że naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę zło­żył: Pol­ska PressSp. z o.o. Doma­niew­ska 4502–672 War­sza­wa oddział we Wro­cła­wiu i temu wyko­naw­cy zosta­nie powie­rzo­na usłu­ga publi­ka­cji (emi­sji) ogło­szeń pra­so­wych pro­mu­ją­cych pro­jekt pn. „Gościn­ni spraw­ni-nie­peł­no­spraw­ni: akty­wi­za­cja nie­peł­no­spraw­nych w bran­ży usług gościnnych”.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds