Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­strzy­gnię­cie zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr 11/2015

W ramach wybo­ru wyko­naw­cy zada­nia: pro­jekt i druk ulo­tek w ramach pro­jek­tu „Wędrów­ki po zapo­mnia­nych tra­sach tury­stycz­nych Jele­niej Góry – edy­cja III”, współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Jele­nia Góra do Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych, zosta­ła wybra­na fir­ma: Wydaw­nic­two Poli­gra­fia „AdRem” Regi­na Chrze­ści­jań­ska, ul. Okrzei 12, 58–500 Jele­nia Góra

W załą­cze­niu pro­to­kół z otwar­cia ofert.