Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

BEZ­PŁAT­NE KOREPETYCJE!!!

Nauczy­ciel fizy­ki i mate­ma­ty­ki udzie­li nie­od­płat­nie kore­pe­ty­cji niepełnosprawnym

dzie­ciom i młodzieży. 

Zgło­sze­nia w biu­rze KSON (tel. 757524254)