Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Uwa­ga, waż­ny komunikat!!!

Uwa­ga, oszuści!!!

W związ­ku z nie­po­ko­ją­cy­mi sygna­ła­mi o oszu­stach, któ­rzy odwie­dza­ją oso­by star­sze w domach lub tele­fo­nu­ją pró­bu­jąc uwó­wić się na spo­tka­nie poda­jąc się za PRA­COW­NI­KÓW NFZ, Dol­no­ślą­ski Oddział Woje­wódz­ki NFZ infor­mu­je, że wszyst­kie spra­wy zwią­za­ne z potwier­dza­nie zle­ceń na  wyro­by medycz­ne, skar­ga­mi oraz inne spra­wy zwią­za­ne z bez­płat­nym lecze­niem w ramach NFZ zała­twia­ne są z Fun­du­szem wyłącz­nie kore­spon­den­cyj­nie, oso­bi­ście w sie­dzi­bach NFZ lub tele­fo­nicz­nie. Pra­cow­ni­cy NFZ nigdy nie odwie­dza­ją pacjen­tów w domach!!! Pro­si­my o szcze­gól­ną czuj­ność i nie wpusz­cza­nie do domu oszu­stów oraz nie prze­ka­zy­wa­nie tele­fo­nicz­nie jakich­kol­wiek danych oso­bo­wych nie­upraw­nio­nym oso­bom. Każ­dy taki przy­pa­dek pro­si­my zgła­szać na POLI­CJĘ!!! DOW NFZ infor­mu­je, że sto­sow­ne zawia­do­mie­nie zło­ży tak­że w Prokuraturze!!!

Kie­row­nik Dele­ga­tu­ry w Jele­iej Górze

Doro­ta Gniewosz

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds